Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych - sensoplastycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 29.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 20.08.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych -sensoplastycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 29.08.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty. Postępowanie o udzielenie zamówienia nie zostało rozstrzygnięte, gdyż Oferent nie spełnił wszystkich wymogów.

 

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

Nazwa i adres:

  1. Rehabilis, Czechowice-Dziedzice - 29.08.2019 r.

Cena oferty:

Cena brutto za godz.: 90,00 zł

 

Nowe możliwości dla osób pracujących z Gminy Zawoja

 W dniu 29.08.2019r. Wójt Gminy Zawoja podpisał porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie o współpracy w ramach projektu  „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących. Celem projektu jest wspieranie osób dorosłych w zdobywaniu nowych kompetencji oraz rozwój zawodowy.

 

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi „Organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób”

 Sporządzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – REHABILITANT w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...