Aktualności

Ogłoszenie dotyczące rodzin wspierających

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

 

Obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć min: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 w/w ustawy. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostawać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. dziadkowie, krewni, sąsiedzi, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, może otrzymać jedynie zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Zasady zwrotu kosztów określa umowa zawierana przez Wójta z rodziną wspierającą.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, tel. 33 877-50-49.

 

 

 

 

 

 

Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu

Konkurs na stanowiska pomocnicze i obsługi: terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza konkurs na stanowiska pomocnicze i obsługi:

 terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze ½ etatu

 

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w wymiarze ½ etatu: terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

2. Miejsce pracy – Dom Opieki Dziennej w Zawoi
3. Stanowisko pracy: terapeuta zajęciowy

 

Czytaj więcej...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na stanowisko pomocnicze i obsługi

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza konkurs na stanowisko pomocnicze i obsługi:

 

Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze pełnego etatu

 

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne

stanowisko pracy w wymiarze 1 pełny etat: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

2. Miejsce pracy – Dom Opieki Dziennej w Zawoi
3. Stanowisko pracy: Asystent osoby niepełnosprawnej

 

4. Wymagania niezbędne kandydata: 1. posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 4. Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na kierunku - asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu asystent osoby niepełnosprawnej.

 

5. Wymagania dodatkowe (fakultatywne) :

a) umiejętność pracy z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,

b) sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
c) komunikatywność, empatia,
d) wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
e) zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
f) wysoka kultura osobista.

 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. pomoc w spożywaniu posiłków oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie, opieka nad uczestnikami Domu Opieki Dziennej w Zawoi,

 • czynności pielęgnacyjne,

 • sporządzanie indywidualnych raportów mających na celu rozpoznanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu uczestników DOD w Zawoi,

 • pomoc w opracowywaniu diagnozy potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników,

 • pomoc w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnianie podopiecznych,

 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej,

 • rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną,grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej, wykorzystywania zasobów indywidualnych oraz sporządzanie zestawień z tym związanych,

 • dobieranie metod, technik i narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,

 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej,

 • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej,

 • nadzór nad podopiecznymi Domu Opieki Dziennej w Zawoi podczas ich transportu z miejsca zamieszkania do DOD w Zawoi oraz ich odwozu do miejsca zamieszkania,

 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych przewidzianych dla asystenta osoby niepełnosprawnej.

7. Informacja o warunkach pracy:
1. wymiar czasu pracy: pełny etat
2. miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się w Domu Opieki Dziennej w Zawoi


8.Wymagane dokumenty:
1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, certyfikaty) i staż pracy,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
5. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku asystent osoby niepełnosprawnej
7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9.Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy w terminie do dnia 21 luty 2018 roku (zaliczamy datę wpływu na dziennik podawczy GOPS Zawoja). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Konkurs – Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi”

 

10.Informacja o technikach i metodach konkursu:

 

I etap: analiza dokumentów aplikacyjnych ( ocena pod kątem zgodności z wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu),

 

II etap: rozmowa kwalifikacyjna

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS Zawoja