Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów;
1) niezbędne wymagania formalne;

- obywatelstwo polskie,
- ukończony 18 rok życia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie praw publicznych,
- osoba niebędąca prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia - publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku urzędniczym,
- wykształcenie - wyższe administracyjne,
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows ( pakiet Office, Word, Excel) oraz Internetu,
- doświadczenie zawodowe lub staż w administracji samorządowej minimum 6 miesięcy potwierdzony dokumentami ( w tym wydawanie decyzji administracyjnych),
- znajomość i umiejętność stosowania przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o samorządzie gminnym,

2) cechy osobowości:
- dobra organizacja pracy na stanowisku,
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- umiejętność pracy w zespole,

II. Zakres zadań na stanowisku;
- prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ,
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego - w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- bieżące i prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, również w wersji elektronicznej,
- sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w stosunku do dłużników alimentacyjnych celem wsparcia postępowania egzekucyjnego świadczeń alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami ,sądami, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi organami właściwymi,
- prowadzenie rejestrów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz spłat dłużników alimentacyjnych,

III. Wymagane dokumenty;
- List motywacyjny,
- Życiorys-curriculum vitae,
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101 , poz.926 z poźn.zm.) - podpisane
Wszystkie kopie dokumentów powinny być podpisane za zgodność z oryginałem przez kandydata.

IV. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin składania dokumentów : do dnia15 stycznia 2012r. do godz. 10. 00
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych; w zamkniętej kopercie z napisem kandydat na stanowisko urzędnicze; referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Przyjmuje się składanie ofert w formie pisemnej dostarczonej do GOPS, osobiście lub przysłanie pocztą . Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do GOPS , a nie data nadania.
3) miejsce składania ofert : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi (Kierownik GOPS)
4) Ogłoszenie wyników konkursu kandydatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu nastąpi w dniu 16 stycznia 2012r. do godz. 11.00

V. Dodatkowe informacje:
1) złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na stanowisko urzędnicze,
2) osoby spełniające niezbędne wymagania zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowane o terminie postępowania II etapu naboru ( test merytoryczny, rozmowa kwalifikacyjna)
3) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół,
4) informacja o wynikach naboru będzie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zawoja i na tablicy ogłoszeń GOPS.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel (33) 877-049 w.21

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
Zofia Dyrcz