Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego 1. Wymagania niezbędne:

  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymogi:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata,

albo

wykształcenie wyższe o specjalności administracja bez konieczności posiadania stażu pracy,

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 3. nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność, terminowość, systematyczność

 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 3. Biegła znajomość obsługi programu MS Office

 4. Znajomość Ustaw:

  1) Kodeks postępowania administracyjnego,

  2) Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

  3) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

 1. wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 3. prowadzenie postępowań z dłużnikami alimentacyjnymi

 4. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 5. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,

 6. obsługa systemu informatycznego świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 7. terminowe sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 1. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

 2. praca zlokalizowana w pomieszczeniach na 1 piętrze,

 3. budynek nie posiada windy,

 4. praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. CV z informacją o posiadanym obywatelstwie, wykształceniu oraz opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie, w tym ewentualna opinia z poprzedniego miejsca pracy ,

 4. Oświadczenie ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru,

 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność/ w przypadku jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

10. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku, 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 w godzinach urzędowania Ośrodka lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Zawoja 1530

34-222 Zawoja

w terminie do dnia 27.12.2018r.

Dokumenty złożone po terminie zostaną odesłane nadawcy.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu33 8775-049

 

 

Z poważaniem

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz