Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – „Świadczenie usług specjalistycznych - trening umiejętności społecznych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 17.04.2019 r. – Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usług specjalistycznych - trening umiejętności społecznych”

 W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty.

 Zgodnie z pkt. (1) rozdziału XV zapytania ofertowego „Świadczenie usług specjalistycznych-trening umiejętności społecznych” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż cena oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz jak wynika z formularza ofertowego Oferent nie posiada statusu podmiotu ekonomii społecznej a zgodnie z pkt 2 rozdziału VI zapytania ofertowego z dnia 17.04.2019 r. jest to warunek konieczny.

 

Z poważaniem

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi