Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi „Organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób”

 

 

 

 

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi - Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl, www.zawoja.ug.pl

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Joanna Dyrcz tel.503 166 419

3. Godziny pracy: poniedziałek – czwartek od 7.00 do 15.30, piątek od 7.00 do 13.00

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie prowadzone jest trybie rozeznania rynku, o której mowa w o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.gops-zawoja.pl, www.zawoja.ug.pl oraz na stronie BIP.

 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

 

2. Zakres kursu pierwszej pomocy objętego ofertą:

Zajęcia zorganizowane zgodnie z programem – specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 zapytania ofertowego.

 

3. Kody CPV: 80560000-7 – Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

 

4. Wykonawca musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

 

- Spełnia wymogi zawarte w art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 993), który stanowi, iż Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

1) lekarzy systemu,

2) pielęgniarek systemu,

3) ratowników medycznych(...).

Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie(..).

 

Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań będzie na podstawie kopi dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymagania .

 

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o spełnieniu wymagań przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 4) powyżej, odnosi się to zarówno do Wykonawców, którzy samodzielnie będą realizować zamówienie jak również do osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

 

5. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia – organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób, odbywającego się w Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, 34-222 Zawoja Przysłop 886

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

4.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert wariantowych ani częściowych.

5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcę oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na zadanie „Organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób”


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

12. Oferty należy składać do dnia: 2019-08-30 do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 2019-08-30 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

 

ROZDZIAŁ VI OCENA OFERT

 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A) Cena – 80%

B) Doświadczenie – 20%

 

Ad. A) KRYTERIUM CENA

W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:

 

 

Cmin.

Pbad.C = ----------- x 80

Cbad.

 

gdzie:

 

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

 

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą całościowe i kompleksowe wykonanie usługi: „Organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób”. Cena musi obejmować wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

 

 

Ad. B) KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE

 

W ramach kryterium „Doświadczenie” Zamawiający przyzna punkty na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 4 Karta oceny kandydata do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium będzie oceniane na podstawie dokumentów o przeprowadzonych kursach dla minimum 30 osób, poświadczonych zaświadczeniem/ referencjami/innym dokumentem.

Z dokumentów musi wynikać ilość osób dla których przeprowadzono kurs.

 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium : 20 punktów

 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

P bad. = Pbad C. + Pbad WiD

gdzie:

 

P bad - łączna suma punktów przyznanych ofercie

P bad C. - liczba punktów uzyskanych z kryterium „cena”

Pbad WiD - liczba punktów uzyskanych z kryterium „Doświadczenie”

 

3. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym,

 

ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postepowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3. Zamawiający ustala termin związania ofertą 60 dni.

 

ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „ Zamówienia publiczne", „Zapytania ofertowe” .

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

ROZDZIAŁ IX DODATKOWE I KOŃCOWE INFORMACJE

 

1.Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz na stronie BIP informację o:

a) wyborze wykonawcy,

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,

c) niezłożeniu żadnej oferty,

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

2.Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

6.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo zawiera braki do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej ofert i załączników.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

9. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Załączniki:

Nr 1 – specyfikacja przedmiotu zamówienia

Nr 2 - formularz ofertowy,

Nr 3 – oświadczenie o spełnieniu wymagań

Nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nr 5 – karta oceny kandydata

 

 

 

 

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób, zakończony wydaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia, realizowany pod adresem wskazanym przez zamawiającego, tj.: Dom Opieki Dziennej w Zawoi, Zawoja 886, 34-222 Zawoja.

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą całościowe i kompleksowe wykonanie usługi: „Organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób”. Cena musi obejmować wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Zakres i program zajęć winien obejmować minimum 8 godzin, w trakcie których podejmowane będą tematy:

 

1.Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.

2.Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych – ćwiczenia.

3.Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym – ćwiczenia.

4.Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.

5.Zasady udzielania pierwszej pomocy.

6.Omdlenia, atak serca, udar mózgu, epilepsja.

7.Zakrztuszenia – ćwiczenia.

8.Krwotoki i amputacje – ćwiczenia.

9.Poważne rany – ćwiczenia.

10.Poważne oparzenia – ćwiczenia.

11.Złamania i zwichnięcia – ćwiczenia.

12.Urazy głowy i kręgosłupa – ćwiczenia.

13.Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

14.Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

 1. DANE WYKONAWCY

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Adres do korespondencji

 

KRS

 

NIP

 

REGON

 

Telefon

 

Telefon kom.

Faks

 

e-mail

 

 

 

 1. OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Gminy Zawoja - Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi na „Organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób”

 

 

oferuję wykonanie w/w usługi na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami łącznie dla 30 osób za cenę:

 • NETTO: ……………………PLN (słownie netto: ………..………..…..………)

 

 • BRUTTO: …………………PLN (słownie brutto: ……………….……………)

 

 

3.OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

 

1. Oświadczam, że oferowana przeze mnie cena brutto zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT oraz uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym, specyfikacją oraz załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 

3. Oświadczam, że oferuję realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym z załącznikami.

 

4. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz finansowym pozwalającym na realizację zamówienia.

 

5. Oświadczam, że posiadam umiejętności i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

 

 

4. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

 

Pan / i …………………………………………………….………………………………,

tel.: …………………………………………….,

email: …………………………………………….,

 

5. W ZAŁĄCZENIU PRZEDSTAWIAM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

 1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań

 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 4. pełnomocnictwo*

 5. dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kursów dla minimum 30 osób

 

 

* niepotrzebne skreślić,

……………….……………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ

 

 

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

 

Adres

 

Adres do korespondencji

 

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail

 

 

 

Oświadczam, że:

 

1. Spełniam wymogi zawarte w art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 993), który stanowi, iż zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

1) lekarzy systemu,

2) pielęgniarek systemu,

3) ratowników medycznych(...).

Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie(..).

W/w potwierdzam odpowiednim certyfikatem/dyplomem/inny dokument/ …...................................................................................................................................................................2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późń. zm.).

3. Jestem zaangażowany/a / nie jestem zaangażowany/a* zawodowo w realizację innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów.

4. Łączny czas zaangażowania we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

…………………………………………….. ……………………………………………………………………..

 

data, miejscowość podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

załącznik nr 4

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

WYKONAWCA

 

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

 

Adres

 

Adres do korespondencji

 

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail

 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, gdzie za powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..

…………………………….………………………

data, miejscowość

podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 5

 

 

 

KARTA OCENY KANDYDATA

 

 

Lp.

 

Nazwa kryterium

 

Opis kryterium

 

Skala przyznawania punktów

Maksymalna liczba punktów

Ilość złożonych dokumentów

Ocena uzyskana

1.

Doświadczenie zawodowe

 

Kryterium będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych kursów dla minimum 30 osób poświadczonych zaświadczeniem/ innymi dokumentami

- 4 pkt - za każdy przeprowadzony kurs/ zaświadczenie

20

SUMA PUNKTÓW

20

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi realizujący projekt “Utworzenie Domu Opieki Dziennej w Zawoi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0453/16

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 - Załączniki do pobrania