Zespół interdyscyplinarny


W Gminie Zawoja od czerwca 2010 roku swoją działalność rozpoczął Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Zawoja Nr 0153/234/2010.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Pracownicy socjalni
 2. Pedagodzy szkolni
 3. Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 4. Pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 5. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6. Dzielnicowi
 7. Kuratorzy
 8. Pielęgniarka i Higienistka szkolna


Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy :

 1. Opracowanie Regulaminu Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
 2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej
 3. Udzielenie pomocy dziecku i rodzinie zgodnie z planem pomocy zawartym w Regulaminie Zespołu Interdyscyplinarnego
 4. Zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie doświadczającej przemocy.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
 • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.)
 • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających,
 • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.,
 • Rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni,
 • Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
 • Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,
 • Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie,
 • Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają się raz w miesiącu ( drugi wtorek każdego miesiąca) Zespół spotyka się w pomieszczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Grupy robocze

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( art. 9a ust. 10) mówi, że zespół interdyscyplinarny do rozwiązywania problemów, związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, w indywidualnych przypadkach może tworzyć grupy robocze.

W skład grupy roboczej wchodzą obligatoryjnie przedstawiciele:

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Policji,
 4. Oświaty,
 5. Ochrony zdrowia


Przedstawiciele w/w służb od 1 sierpnia 2010 roku mają obowiązek realizować procedurę Niebieskiej Karty.

Skład grupy roboczej jest zmienny i powinien być dopasowany do aktualnych potrzeb rodziny. Standardowo do grupy roboczej będzie powoływany :

 • Pracownik socjalny, w którego rejonie zamieszkuje dana rodzina
 • Dzielnicowy, w którego rewirze zamieszkuje dana rodzina,
 • Przedstawiciel GKRPA
 • Przedstawiciel placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci z tej rodziny
 • Przedstawiciel ochrony zdrowia

Oprócz wyżej wymienionych do grupy roboczej mogą być powołani :

 • Kurator rodzinny, który sprawuje nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej w tej rodzinie lub kurator karny
 • Przedstawiciel organizacji pozarządowej


Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jak i grupy roboczej przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków muszą złożyć stosowne oświadczenie, dotyczące poufności informacji i danych osobowych, w tym danych wrażliwych, które uzyskali w trakcie pracy.

Koordynator grupy roboczej
 Każda grupa robocza powinna wybrać swoich członków koordynatora/ lidera grupy. Najczęściej będzie to osoba, która złożyła do zespołu interdyscyplinarnego wniosek o zwołanie grupy dla konkretnej rodziny.

Dokumentację pracy grupy roboczej stanowią :

 • Wniosek o zwołanie grupy roboczej
 • Protokoły posiedzeń grupy roboczej
 • Dokumentacja przekazana przez członków grupy roboczej lub inne organizacje/instytucje/służby

 

Schemat przebiegu sprawy