Sprawca przemocy


Osoby o osobowości nieprawidłowej

 • trwała niezdolność do związków uczuciowych z innymi ludźmi,
 • bezosobowy stosunek do życia seksualnego (przedmiotowe traktowanie partnera), 
 • brak poczucia winy, wstydu i odpowiedzialności, 
 • nieumiejętność odraczania satysfakcji (dążenie do natychmiastowego zaspokajania popędów i potrzeb), 
 • utrwalone i nieadekwatne zachowania antyspołeczne, 
 • autodestrukcyjny wzorzec życia (np. po okresie dobrego przystosowania, a nawet sukcesów, niszczenie dotychczasowych osiągnięć z przyczyn niezrozumiałych dla otoczenia), nieumiejętność planowania odległych celów (koncentracja na teraźniejszości), 
 • niezdolność przewidywania skutków swojego postępowania, 
 • niezdolność wyciągania wniosków z przeszłych doświadczeń (tj. nieefektywność uczenia się), 
 • nie dające się logicznie wyjaśnić przerywanie konstruktywnej działalności, 
 • swoisty brak wglądu, 
 • w miarę sprawna ogólna inteligencja, formalnie nie zaburzona, 
 • nie rozróżnianie granicy między rzeczywistością a fikcją, prawdą a kłamstwem,  
 • brak lęku, 
 • nietypowa lub niezwykła reakcja na alkohol, 
 • częste szantażowanie samobójstwem, 
 • tendencje do samouszkodzeń.

Badania potwierdzają, że osoby z osobowością nieprawidłową stanowią znaczny odsetek mężczyzn uporczywie znęcających się nad swoją rodziną.

Istnieją eksperci, którzy zdecydowanie odrzucają powyższą próbę porządkowania wiedzy na temat sprawców. Twierdzą, iż korzenie przemocy w małżeństwie leżą w kulturowo i społecznie ugruntowanym przekonaniu o dominacji mężczyzn nad kobietami. Sprawcy, zgodnie z tą koncepcją, wybierają świadomie przemoc. Są przekonani, że do sprawowania władzy nad kobietami wolno mężczyznom używać wszelkich form przemocy. Czują się bezkarni, gdyż z własnego doświadczenia wnioskują, iż za przemoc wobec rodziny grożą im niewielkie konsekwencje prawne czy też społeczne.

Źródło: Artykuł Dwutygodnika "Niebieska Linia" nr 3/1999