Szkolenie nauczycieli i pedagogów

W związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zorganizował szkolenie dla pedagogów i wychowawców klas gimnazjalnych z terenu Gminy Zawoja, którzy stykają się z agresją i przemocą w swej pracy.

Celem tego szkolenia było:

usprawnienie  kontaktów z uczniami, ale również, przedstawienie  nauczycielom narzędzi niezbędnych, do radzenia sobie z własnymi problemami zawodowymi, takimi jak stres czy wypalenie zawodowe.

Prowadzący omówili następujące tematy:

 • przyczyny zachowań agresywnych i destrukcyjnych - mechanizm powstawania i rys psychologiczny
 •  rodzaje agresji – rozpoznanie i wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych
 •  najnowsze metody pracy z agresywnym uczniem
 • odpowiednia komunikacja, jako klucz do rozładowania stresu po stronie nauczyciela i agresji po stronie ucznia
 • „rozminowywanie” sytuacji konfliktowych – rozpoznawanie, pierwsza reakcja, jako podstawa do dalszych czynności, mediacja, negocjacje, praktyczne ćwiczenia
 •  stres w środowisku szkolnym a agresja - jak rozpoznawać i zapobiegać czynnikom stresogennym
 •  jak radzić sobie ze stresem – ćwiczenia, praktyczne wskazówki, relaksacja
 • wpływ stresu na wypalenie zawodowe – jak rozpoznawać pierwsze symptomy i jak z nimi walczyć

Szkolenie to odbyło się w dniu 24.05.2012 w  Zespole Szkół w Zawoi Centrum.


Szkolenie w 2012 roku

W związku z realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tworzenia gminnego systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniach.

 


 18 MAJA 2012 r. w Hotelu Lajkonik –Zawoja odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Zawoja.

Prowadzący : Izabela Dobkowska, specjalista z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji

Temat: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – dobre praktyki w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz procedury Niebieskiej Karty

Cel  szkolenia jaki zakładano:

 • ograniczenie problemu przemocy oraz skutków stosowania przemocy;
 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej uczestników szkolenia na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy;
 • zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

W szkoleniu udział brali: pedagodzy, przedstawiciele służby zdrowia, przedstawiciele Policji, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pracownicy Świetlicy Środowiskowej, kuratorzy.

Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Galeria 

Szkolenie w 2011 roku

W związku z realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tworzenia gminnego systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniach.

 

 

28 listopada 2011 r. w Hotelu Lajkonik –Zawoja odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Zawoja.

Prowadzący : mgr Kamila Bandurska- specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Temat :   Nowe obowiązki i zadania gmin oraz służb według znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

29 listopada 2011 r. w Hotelu Lajkonik –Zawoja odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Zawoja

Prowadzący :  podinsp. Paweł Golonko – pracownik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Temat :  Zagrożenia związane z identyfikacją ofiar i sprawców przestępstw seksualnych

 

Cel  szkolenia jaki zakładano:

 • ograniczenie problemu przemocy oraz skutków stosowania przemocy;
 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej uczestników szkolenia na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy;
 • zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.