Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej ( 3 wolne stanowiska) (2)

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 20.07.2018r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż oferent nie spełnił wymogu opisanego w punkcie 2 Rozdziału VI Zapytania ofertowego - „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej (3 wolne stanowiska), zgodnie z którym Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu, zastrzega że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej oraz cena oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Joanna Dyrcz