ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja – realizator projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi - Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl , www.zawoja.ug.pl

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Kierownik GOPS Zawoja - Joanna Dyrcz tel. 503 166 419

3. Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.30, piątek w godzinach od 7.00 do 13.00

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.gops-zawoja.pl, www.zawoja.ug.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie placówki wsparcia dziennego – Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Rozpatrywane będą tylko oferty obejmujące wszystkie pozycje wykazane w załączniku nr 1.

 

 

2.Kody CPV:

 

Kod: 39160000-1 - Meble szkolne

Kod: 39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

Kod: 39290000-1 - Wyposażenie różne

Kod: 39300000-5 - Różny sprzęt (tablety, zestaw komputerowy, głośniki, mikrofony)

Kod: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

3. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także dostawę całego przedmiotu zamówienia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 i przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych sprzętów i urządzeń.

5. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu umowy - w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.

4.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert wariantowych ani częściowych.

5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcę oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na zadanie: „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego – „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

12. Oferty należy składać do dnia: 12.11.2019 r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.

13. Oferty zostaną otwarte dnia 12.11.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

 

ROZDZIAŁ VI WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające wykonanie zamówienia;

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

2. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu do dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

 

Podmiotem ekonomii społecznej jest:

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651,z późn. zm.);

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

i) CIS i KIS; (centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, posiadające aktualny wpis do rejestru KIS lub CIS prowadzonego przez właściwego wojewodę)

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; (zakład aktywności zawodowej i warsztat aktywności zawodowej),

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.);

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź, dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

• osób bezrobotnych lub

• osób z niepełnosprawnościami, lub

• osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub

• osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w pkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub na zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

 

Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem

 1. gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

 

Do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należą w szczególności:

i) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

ii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

iii) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30;

iv) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30;

v) usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

vi) usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;

- pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej

- pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;

vii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

viii) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 1. usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie większa niż 12.

 

VII. Dodatkowe ustalenia

 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na przedmiot umowy wymieniony w specyfikacji na okres wskazany w formularzu ofertowym. Warunki gwarancji opisują istotne warunki umowy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 2. Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 12 miesięcy gwarancji a maksymalnie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia.

 3. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Okres rękojmi przedłuża się na okres gwarancji.

 4. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

5. Zamawiający ustala termin związania ofertą 60 dni.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI OCENA OFERT

 

1. Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą wykonanie całości zamówienia. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Do oferty należy dołączyć specyfikację stanowiącą załącznik nr 1 z wymienionymi cenami poszczególnych pozycji. Specyfikacja ma charakter jedynie pomocniczy i poglądowy dla Zamawiającego. Wiążąca jest cena kompleksowa wskazana w formularzu oferty. Zamawiający może żądać wyjaśnienia ewentualnych niezgodności w zakresie ceny z formularza oferty i sumy cen wskazanych w specyfikacji, jednak nie może to zmierzać do zmiany wskazanej w ofercie ceny całkowitej.

 

2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza

 

3.W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

 

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

- cena (C)

- gwarancja (G)

 

 

 

 

 

L.p.

Opis kryterium

Waga kryterium

Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta

 

 

za dane kryterium

1

CENA (C)

88 %

88 pkt.

2

OKRES GWARANCJI (G)

12 %

0 pkt. - 12 miesięcy (gwarancja wymagana), za każdy miesiąc powyżej 12 miesięcy, ale max do 12 miesięcy, czyli maksymalnie 24 miesięcy łącznie - 1 pkt

Np. za łączne 24 miesiące – 12 pkt

za łączne 13 miesięcy – 1 pkt

 

 

 

Razem

100%

Maksymalna liczba punktów- 100 pkt

 

 

Zasady punktacji:

Wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną gwarancję (nie więcej niż kolejne 12 miesięcy - okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach), która będzie dodatkowo punktowana przy ocenie złożonych ofert.

Podana przez Wykonawcę ilość miesięcy gwarancji dotyczy sprzętu wymienionego w specyfikacji z oznaczeniem literką „G”.

Zamawiający dolicza punkty w tym kryterium tylko wówczas, gdy dla wszystkich pozycji oznaczonych „G” wskazano dłuższą gwarancję niż minimalna, i sumuje ilość miesięcy dodatkowej gwarancji dzieląc przez liczbę pozycji z literą „G” – wynik (średnią) ujmuje w kryterium „okres gwarancji” do punktacji.

Według poniższego wzoru:

Cena – waga kryterium 88 pkt

Sposób obliczenia:

Pk1 = Cn / Cr x 88 pkt

Pk1 – ilość punktów dla kryterium

Cn – najniższa oferowana cena

Cr - cena oferty rozpatrywanej

Gwarancja – waga kryterium 12 pkt

Sposób obliczenia:

Pk2 = Gw / Gwn x 12 pkt

Pk2 - ilość punktów dla kryterium

Gw – ilość punktów przyznana za przedłużoną gwarancję (za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji przyznawane jest 1 punkt (Gw) - maksymalnie Gw=12

Gwn - największa liczba punktów za przedłużoną gwarancję (Gwn=12)

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1+ Pk2)

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

7.Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.

8. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym,

 

ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „ Zamówienia publiczne" i „Zapytania ofertowe”

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

ROZDZIAŁ IX DODATKOWE I KOŃCOWE INFORMACJE

 

1.Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności informację o:

a) wyborze wykonawcy,

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,

c) niezłożeniu żadnej oferty,

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

2.Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w istotnych warunkach umowy (załącznik nr 3).

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

6.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo zawiera braki do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej ofert i załączników.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

9. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Załączniki:

Nr 1 – specyfikacja przedmiotu zamówienia (o charakterze pomocniczym)

Nr 2 - formularz ofertowy,

Nr 3- oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Nr 4 – istotne postanowienia umowy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi realizujący projekt “Babiogórskie Centrum Radości I Uśmiechu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową z dnia 01.12.2017r. NR RPMP.09.02.01-12-0382/17-00

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 1. DANE WYKONAWCY

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Adres do korespondencji

 

KRS

 

NIP

 

REGON

 

Telefon

 

Telefon kom.

Faks

 

e-mail

 

 

 

 1. OFERTA CENOWA

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Gminy Zawoja - Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi na „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego – „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

 

oferuję wykonanie w/w usługi na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami łącznie za cenę:

 • NETTO: ……………………PLN (słownie netto: ………..………..…..………)

 

 

 • BRUTTO: …………………PLN (słownie brutto: ……………….……………)

 

3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

 

 1. Oświadczam, że oferowana przeze mnie cena brutto zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT oraz uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

 2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym, specyfikacją oraz załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

3. Oświadczam, że oferuję realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym z załącznikami.

4. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz finansowym pozwalającym na realizację zamówienia.

5. Oświadczam, że posiadam umiejętności i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

6. Oświadczam, że udzielam ………………………….…..……… miesięcznej gwarancji na wskazane w specyfikacji elementy przedmiotu zamówienia (minimum 12 miesięcy, maksymalnie 36 miesięcy).

4. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

 

Pan / i …………………………………………………….………………………………,

tel.: …………………………………………….,

email: …………………………………………….,

 

5. W ZAŁĄCZENIU PRZEDSTAWIAM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

 1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 2. Specyfikacja ze wskazaniem cen poszczególnych elementów zamówienia

c)pełnomocnictwo*

 

 

* niepotrzebne skreślić,

……………….……………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

Oświadczam, ze jestem podmiotem ekonomii społecznej …………………………………….

(opisać jakim podmiotem ekonomii społecznej jest oferent)

 

 

 

Oświadczam, że:

 

1) powyższa wycena obejmuje wszystkie składniki jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją umowy,

2) zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym

3) zapoznałem się z Zapytaniem ofertowych oraz załącznikami do niego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,

4) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w treści Zapytania ofertowego.

5) w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

……………………………………………

…………………………….……

data, miejscowość

podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

Oświadczam, że nie jestem / jestem * podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

 

 

 

 

 

* skreślić niepotrzebne

 

 

 

…..........…........……………….…………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

§ 1

 

Przedmiot umowy

 

1. Przedmiotem umowy jest „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego – „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”. Specyfikacja przedmiotu umowy i opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych, wraz ze wskazaniem elementów objętych dłuższą gwarancją niż 12 miesięczną znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompleksową obsługę, przy zachowaniu maksimum staranności i fachowości we wszystkich czynnościach związanych z uruchomieniem sprzętu oraz przeszkoleniem kadry Zamawiającego w zakresie jego obsługi, konserwacji i eksploatacji.§2

Wartość umowy i warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ................................ brutto (słownie: …………………… 00/100) w tym wartość podatku od towarów i usług VAT wynosi ………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………….. 00/100).

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po dokonanej dostawie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego kompleksowość dokonanej dostawy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto.§3

Termin wykonania umowy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia…………2019r.

§ 4

 

Sposób realizacji umowy

 

1. Dostawa przedmiotu umowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nastąpi na całkowity koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisany Protokół zdawczo - odbiorczy bezpośrednio po dokonaniu dostawy.

 

 

§ 5

Warunki gwarancji

 

 1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, przy czym na przedmioty umowy wymienione w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oznaczeniem literą „G” udziela gwarancji w ilości ……………. miesięcy.

 2. Dostawca oświadcza, że w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi skutecznie usunie wady w ciągu 7 dni.

 3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. realizacji usunięcia usterki, awarii (naprawy lub wymiany wadliwego podzespołu, lub urządzenia).

 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne karty gwarancyjne i instrukcje obsługi.

 5. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim.

 

 

§ 7

Kary umowne

 

 1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

 1. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana dostawa,

 2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

2. Zamawiający może naliczyć kary umowne:

1) za zwłokę w usunięciu awarii czy uszkodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana naprawa,

2) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy w określonych terminach z naprawy gwarancyjnej Zamawiający na własny koszt wykona ww. usługę i obciąży pełnymi jej kosztami Wykonawcę.

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 2. W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy.

 

§ 8

Postanowienia końcowe i warunki zmiany umowy

 

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:

 1. przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:

- przyczyn zależnych od Zamawiającego – termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu realizacji umowy z tego powodu,

- działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu realizacji umowy z tego powodu;

b) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość;

 1. Załącznikiem nr 1 do umowy jest specyfikacja, która stanowi integralną część umowy oraz oferta wykonawcy (zał. Nr 2).

 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla siedziby Zamawiającego.

 3. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

 

Załączniki:

- Do pobrania