Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w 2020 roku, których przedmiotem będzie realizacja usług schronienia dla 4 osób bezdomnych

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2020 roku, których przedmiotem będzie realizacja usług schronienia dla 4 osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) w postaci:

  1. zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja.

  2. Noclegowni dla bezdomnych

  3. Ogrzewalni dla bezdomnych

 

Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywać się na podstawie skierowania (ogrzewalnia, noclegownia) albo indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Decyzje zawierać będą : Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

W złożonej ofercie należy podać:

a) Ceny za dzień usługi stanowiącej przedmiot usługi,

b) całkowitą liczbę miejsc przygotowanych na okres zimy w Państwa Ośrodku,

c) czy Państwa placówka zawierała już w przeszłości umowy na świadczenie usług schronienia dla gmin,

d) oświadczenie, że spełniają Państwo wszystkie warunki ustawowe prowadzenia działalności, w tym warunki z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).Kryterium wyboru stanowić będzie cena, przy założeniu, że spełniają Państwo wymagania wskazane wyżej w punktach c) i d) .

Ofertę należy składać wraz z załącznikiem nr 1 w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 20.12.2019r.                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi        1. Załącznik nr 1 – oświadczenie podmiotu składającego ofertęZałącznik nr 1Oświadczenie

  1. (Podmiot) ………………………. (adres)……….wpisanym do KRS…………….. REGON: ………………. NIP: …………….oświadcza że spełnia standardy podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych są zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896).

………………………………………….

/podpis osoby uprawnionej /

Obecnie posiadamy :

Schronisko dla bezdomnych – liczba miejsc…………….

Noclegowania – liczba miejsc …………………………..

Ogrzewalnia – liczba miejsc ……………

(Podmiot)……………………… prowadzi działalność na rzecz osób bezdomnych od……

Liczba gmin z którymi podpisane są umowy o współpracy……………

………………………………………….

/podpis i pieczątka osoby uprawnionej/