Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi -psycholog

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi:

 

Psycholog w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze pełnego etatu

 

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza nabór na wolne

stanowisko pracy w wymiarze 1 pełny etat : psycholog w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (umowa na zastępstwo).

2. Miejsce pracy – Dom Opieki Dziennej w Zawoi
3. Stanowisko pracy: psycholog

 

4. Wymagania niezbędne kandydata : 1. posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne,

 

5. Wymagania dodatkowe (fakultatywne) :

a) doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego,

b) sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;
c) komunikatywność, empatia;
d) wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;
e) zdolności organizacyjne, zaangażowanie;
f) wysoka kultura osobista,

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

 • udzielanie wsparcia psychologicznego uczestnikom Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod i technik pracy,

 • prowadzenie dziennika zajęć i dokumentacji pracy z podopiecznym,

 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie,

 • udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych,

 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań

 • podopiecznych,

 • wsparcie emocjonalne i terapeutyczne dla opiekunów osób niepełnosprawnych,

 • nawiązywanie kontaktu z podopiecznym,

 • diagnozowanie potrzeb i problemów osoby starszej,

 • kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,

 • współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,

 

7. Informacja o warunkach pracy:
1. wymiar czasu pracy: pełny etat
2. miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się w Domu Opieki Dziennej w Zawoi


8.Wymagane dokumenty:
1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
5. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku terapeuta zajęciowy

7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9.Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy w terminie do 16 października 2019 roku (zaliczamy datę wpływu na dziennik podawczy GOPS Zawoja). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór – Psycholog w Domu Opieki Dziennej w Zawoi”

 

10.Informacja o technikach i metodach naboru :

 

I etap: analiza dokumentów aplikacyjnych ( ocena pod kątem zgodności z wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu),

 

II etap: rozmowa kwalifikacyjna

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS Zawoja

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu "Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 04.10.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 23.09.2019 r . – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu "Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu"

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie w czasie wyznaczonym w zapytaniu cenowym – tj. do dnia 04.10.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - Zakup materiałów plastycznych do zajęć plastycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi - projekt dofinansowany w ram

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - Zakup materiałów plastycznych do zajęć plastycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi - projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

 

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena

1

Tasiemki atłasowe 6 mm – różne kolory

 

10 szt.

 

2

Farby Tempera ( wszystkie kolory tj. 10 kolorów -1l. )

10szt.

 

 

3

Ruchome oczka różnej wielkości

 • 8 mm

 • 10mm

 • 2cm

12op:

3 op.

6 op.

3 op.

 

4

Pomponiki różnej wielkości:

Pompony 1cm (120 sztuk )

Pompony mix 156 sztuk (pastel)

Pompony 5mm (380 szt.)

9op:

 

3 op

 

3 op.

 

3 op.

 

5

Zestaw koralików różnej wielkości

Koraliki (motylki) ok. 60 sztuk

Koraliki (kule 1cm) ok. 50 szt.

Koraliki (5mm) ok. 50 szt.

10op.:

3 op.

3 op.

4 op.

 

6

Cekiny różne kształty i kolory ( większe)

 • Zestaw 8x2,5g

5 zestawów

 

7

Klej do decoupage

 • Decoupagevarnish&glue 230 ml

2szt

 

8

Ozdobne dziurkacze różnej wielkości

 • Zestaw kreatywny (nożyczki + 4 dziurkacze)

 • Dziurkacz ozcdobny ,,Raczka,, (3 wzory)

 • Dziurkacz 1,6cm

 • Dziurkacz 18 mm

 • Dziurkacz 2 cm

10 szt. łącznie

 

2szt

2szt

2szt

2szt

2szt

 

 

9

Obrazki piaskowe A4

35szt

 

10

Ozdoby z gąbki samoprzylepne (op. ok.10 szt.)

10op

 

11

Blok techniczny biały A3

20szt

 

12

Farby witrażowe – (10 kol – poj.10,5 ml każdy)

8 zestawów

 

13

Kolorowe kartki ksero A4 w ryzie 500szt

2 op

 

14

Farby akrylowe w pojedynczych tubkach -120ml(12 kolorów)

Każdy kolor tj 12 szt.

 

15

Kolorowe guziki op. 100 szt

5 op

 

16

Klej w sztyfcie poj. 8 gr.

30szt

 

17

Bombki akrylowe 8

 • Srednica 8 cm (rozkładana)

20szt

 

18

Bombki styropianowe

 • 10 cm

20szt

 

19

Patyczki drewniane naturalne duże (op. - 60 szt.)

6op

 

20

Aplikacje samoprzylepne rózne:

1) Naklejki 3d z filcu 16szt

2) Aplikacja żabki 10 szt.

3) Aplikacja biedronki z filcu 10 szt.

4) Aplikacja pszczoły (ruchome oczy ) 4 szt

5) Aplikacje filcowe duże (motyle +kwiaty) 6 szt.

6) Naklejki z pianki z nadrukiem 10 szt.

12 op.

2 op.

2 op.

2 op.

2 op.

2 op.

2 op.

 

21

Zawieszki do bombek styropianowych

 • Plastikowe ( opakowanie 12 szt)

2 op.

 

22

Klej magic poj. 45 gr.

10 szt

 

23

Kryształki samoprzylepne różnej wielkości

 • 5 mm -240 szt

 • 1 cm- 64 szt

 • 1 cm - 48 szt

 • 5 mm - 240 szt

10op

2 op.

3 op.

3 op.

2 op.

 

24

Aplikacje kwiatuszki samoprzylepne

 • Aplikacje kwiatuszki - ok.114 szt.

 • Naklejki z filcu mix (kwiaty , grzybki,ślimaki) – 9 szt.

 • Naklejki z filcu mix (kwiaty , motylki, słońca ) - 9 szt.

10op

2 op.

4 op.

 

4 op.

 

 

Razem

 

 

Oprócz ceny prosimy również o podanie :

- terminu wykonania zamówienia,

- warunków płatności,

- kosztów dostawy

 

Ofertę zawierającą żądane dane prosimy złożyć do dnia 04.10.2019 r. do godz. 9:00 z dopiskiem oferta cenowa na zakup materiałów do zajęć plastycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu"

 

Dopuszcza się złożenie oferty :

- w formie pisemnej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-222 Zawoja 1580

- za pośrednictwem faksu 33 877 50 49 w. 24

- za pośrednictwem poczty elektronicznej kadry@gops-zawoja.pl

 

 Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych - dogoterapii w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 18.09.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 09.09.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych -dogoterapii w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 18.09.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty.

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

 

Data wpłynięcia oferty: 2019-09-10

 

Nazwa i adres:

Magdalena Rzepka, Flat Team - dogoterapia, Kurów

 

Cena oferty:

Cena brutto za 1 godzinę: 90,00 zł

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

 1. Magdalena Rzepka,

  Flat Team - dogoterapia

  Kurów