Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe: Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 09.03.2020 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 28.02.2020 r. – Zapytanie ofertowe - „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 09.03.2020 r. r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły 4 oferty.

O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert. Stwierdzono, iż trzy z ofert przekroczyły kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono Wykonawcę:

 

Data wpłynięcia oferty:

06.03.2020 r.

 

Nazwa i adres:

GREGORJAN Paulina Kilian,

Łoziska

 

Cena oferty:

Cena brutto oferty brutto: 8 760,00 zł

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

1. GRUPA INVEST SP. Z.O.O.

LEŻAJSK

data oferty: 05.03.2020 r.

cena oferty brutto: 11 001,10zł

2. GREGORJAN P. Kilian,

ŁOZISKA

data oferty: 06.03.2020 r.

cena oferty brutto: 8 760,00 zł

3. PHU BMS, SP. J. Z. BIELECKI,

KWIDZYN

data oferty: 06.03.2020 r.

cena oferty brutto: 14298,75 zł

4. F.P.H.U. DRUK-PAK E. NOWAK

NOWY SĄCZ

data oferty: 06.03.2020 r.

cena oferty brutto: 17 813,75 zł

 

Oferta złożona po terminie:

1. Biuro Inżynieryjne "DOT"

Tomasz Dubiecki, Mrowino

data oferty: 09.03.2020 r. godz. 10.35

cena oferty brutto: 27 060,00 zł

 

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu "Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 04.03.2020 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 20.02.2020 r . – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu "Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu"

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie w czasie wyznaczonym w zapytaniu cenowym – tj. do dnia 04.03.2020 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły 2 oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono Wykonawcę:

 

Data wpłynięcia oferty:

28.02.2020r.

 

Nazwa i adres:

"GDM PARTNER W BIURZE" Dulęba Spółka Jawna

Mszana Dolna

Cena oferty:

Cena brutto: 1531,47zł

 

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

1. "GDM PARTNER W BIURZE" Dulęba Spółka Jawna

Mszana Dolna

Cena brutto: 1531,47zł

2. Cztery Pory Roku Stanisława Ponikiewska,

Stryszawa

Cena brutto: 2054,00 zł

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu ”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Wyposażenie placówki wsparcia dziennego

„Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu ”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe: Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 24.02.2020 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.02.2020 r. – Zapytanie ofertowe - „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 24.02.2020 r. r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła 1 oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż oferent nie spełnił wymogu opisanego w punkcie 2 Rozdziału VI Zapytania ofertowego, zgodnie z którym Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej oraz cena oferty przekroczyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

 

1. Biuro inżynieryjne Martex

Marcin Puźniak

Krzeszów

 

Data złożenia oferty: 20.02.2020 r.

Cena oferty brutto: 12 735,42 zł