Aktualności

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Zarządzenie Nr 0011.6.2019
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z dnia 07.06.2019


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi


Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ), § 8 oraz § 9 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 23 lutego 2017r.

§1

  1. Ustalam dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Zobowiązuję ich jednocześnie do odpracowania tego dnia w dniu 15 czerwca 2019 r. (sobota) na zasadach określonych w ust. 2.

  2. W dniu 15 czerwca 2019 r. określam rozkład czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi odpowiadający rozkładowi czasu pracy w piątki.

 

§2

Zarządzenie nie obowiązuje pracowników Świetlic Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi oraz pracowników Domu Opieki Dziennej

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka a także do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi oraz zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka www.gops-zawoja.plKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

 

Informacja o wyniku postępowania – „Świadczenie usług specjalistycznych - trening umiejętności społecznych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 17.04.2019 r. – Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usług specjalistycznych - trening umiejętności społecznych”

 W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty.

 Zgodnie z pkt. (1) rozdziału XV zapytania ofertowego „Świadczenie usług specjalistycznych-trening umiejętności społecznych” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż cena oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz jak wynika z formularza ofertowego Oferent nie posiada statusu podmiotu ekonomii społecznej a zgodnie z pkt 2 rozdziału VI zapytania ofertowego z dnia 17.04.2019 r. jest to warunek konieczny.

 

Z poważaniem

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług specjalistycznych – terapia integracji sensorycznej”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
17.04.2019 r. zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług specjalistycznych – terapia integracji sensorycznej”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

 

Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług psychologicznych w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
17.04.2019 r. zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług psychologicznych w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu ”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz