Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych - senso-plastycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 12.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 02.08.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych -senso-plastycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 12.08.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

INFORMACJA

 

 

 

Zarządzenie Nr 0011.7.2019
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z dnia 26.07.2019


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi


Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ), § 8 oraz § 9 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 23 lutego 2017r.

§1

 

  1. Ustalam dzień 16 sierpień 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Zobowiązuję ich jednocześnie do odpracowania tego dnia w dniu 31 sierpnia 2019 r. (sobota) na zasadach określonych w ust. 2.

  2. W dniu 31 sierpnia 2019 r. określam rozkład czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi odpowiadający rozkładowi czasu pracy w piątki ( 7.00-13.00)

 

§2

 Zarządzenie nie obowiązuje pracowników Domu Opieki Dziennej.

 

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka a także do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi oraz zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka www.gops-zawoja.pl

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów - "Poznajemy zawody Świata" w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowyc

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów - "Poznajemy zawody Świata" w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” -

w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi

 

 

Sporządzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z malowania na szkle w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Ska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z malowania na szkle w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” -

w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi

 

 

Sporządzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...