Aktualności

Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji z zakresu terapii uzależnień od alkoholu

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających wsparcia terapeutycznego z zakresu terapii uzależnień od alkoholu.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług wsparcia psychiatrycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających wsparcia psychiatrycznego.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji mediatora

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających wsparcia mediatora.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji psychologicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji psychologicznych na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających wsparcia psychologicznego.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Realizację usług psychologicznych w okresie10.04.2018 do 31.12.2019r.

 • Prowadzenie czterech dyżurów w miesiącu po 8 godzin.

 • Udzielanie pomocy psychologicznejosobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osobom i rodzinom będących w kryzysie i wymagających wsparcia psychologicznego.

 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji klientówkorzystających z porady/konsultacji/wsparcia psychologicznego.

2. Informacje dotyczące usług porad/konsultacji psychologicznych:

 • Przewidywana liczba osób – do 10 osób podczas jednego dyżuru /dopuszcza się zmienną liczbę osób na świadczone usługi – uzależnione jest to indywidualnymi potrzebami mieszkańców wymagających wsparcia psychologicznego,

 • Przewidywana liczba godzin w miesiącu – do 32 godz./m-c;

 • Dni i godziny pracy – usługi świadczone w dni robocze ;

 • Miejsce wykonywania usługi: - Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny Zawoja ;

(w cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją usługi w tym koszt każdorazowego dojazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi)

3. Zakres wykonywanych usług – Usługi obejmują pomoc psychologiczną w zakresie:

Świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, w szczególności pomoc i wsparcie:

 • Osobom i rodzinom, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na dochód;

 • Udzielanie porad psychologicznych na rzecz mieszkańców gminy Zawoja znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu i wymagających wsparcia psychologicznego;

 • Zapewnienie pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych dla osób doświadczających kryzysów życiowych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Pomoc psychologiczna będzie kierowana do osób:

 • Będących w różnych sytuacjach kryzysowych /utrata pracy, rozwód, separacja, uzależnienie, choroba, śmierć bliskiej osoby, konflikty, niepowodzenia życiowe, zmiany i trudne życiowe decyzje itp.;

 • Młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami w związku;

 • Doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;

 • Stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie.

 • Osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub innych środków odurzających i psychoaktywnych

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają wykształcenie psychologiczne potwierdzone stosownymi dokumentami, umiejętności, uprawnienia oraz doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym:

  • Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub studia podyplomowe w zakresie związanym z świadczonymi usługami,

  • Co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie w realizacji usług psychologicznych potwierdzone referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi;

 • Dostarczą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z podanymi niżej wymogami.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu oceny spełniania warunków udziału postępowaniu:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 • CV Oferenta (z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe, szkolenia oraz przebieg pracy zawodowej potwierdzony referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów)

6. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:

Cena oferty brutto-100%

 • Liczba miejsc: 1

 • Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie

 • Termin realizacji : 10.04.2019r. – 31.12.2019r.7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego oraz sprawach proceduralnych – Joanna Dyrcz

8. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 715 – 1515.9. Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i uprawnienia, łączną cenę brutto za całą ofertę oraz cenę za jedną godzinę usługi/poradnictwa  prosimy kierować na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 – dziennik podawczy – do dnia 09.04.2019r.

 • Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą.

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zamówienia ofertowego stanowi:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Joanna Dyrcz 

 

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

na realizację usług w zakresie usług psychologicznych

Gmina Zawoja

34-222 Zawoja 1307

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na realizację usług w zakresie usług psychologicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi w 2018r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym:

Nazwa i adres Wykonawcy:

…........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

TEL:........................................................., adres e-mail:...................................................................

Oferuję realizację usług w zakresie usług psychologicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

- stawka za godzinę wykonanej usługi w wysokości:

brutto:....................................PLN (słownie:........................................................................................)

Cena brutto za całą ofertę: …......................................PLN

(słownie:............................................................................................................................................)

/przyjmując wykonanie usługi w wymiarze 32 godzin miesięcznie/

…................................................................ …...............................................................

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy

Wraz z ofertą załączam wymagane dokumenty:

…………………...….....................................

Data i podpis osoby składającej ofertę