Aktualności

Konkurs na stanowiska pomocnicze i obsługi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza konkurs na stanowiska pomocnicze i obsługi:

 

1) terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi
w wymiarze 1 etatu

 

 

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej
w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

2. Miejsce pracy – Dom Opieki Dziennej w Zawoi
3. Stanowisko pracy: terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej

 

Czytaj więcej...

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Asystent rodziny

 

 

 

 

  1. Wymagania koniecznie:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny

f. wykształcenie;

• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

praca socjalna

• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w

zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż

pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

• lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi

lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub

rodziną

g. kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz

władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h. kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki

obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej ( 1wolne stanowisko)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 22.02.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 11.02.2019r. – Zapytanie ofertowe - „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - wychowawca w świetlicy środowiskowej (1 wolne stanowisko)

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 22.02.2019r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

 

Data wpłynięcia oferty:

 

2019-02-22

 

Nazwa i adres:

 

Alicja Kozina-Sitarska

34-222 Zawoja 2067

 

Cena oferty:

 

Cena brutto za godz.: 16,00 zł

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

  1. Alicja Kozina-Sitarska

    34-222 Zawoja 2067

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej (1 WOLNE STANOWISKO )

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej

(1 WOLNE STANOWISKO )

 

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...