Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Asystent rodziny

 

 

 

 1. Wymagania koniecznie:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny

f) wykształcenie;

• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

praca socjalna

• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w

zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż

pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

• lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi

lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub

rodziną

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz

władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki

obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług w 2019r., których przedmiotem będzie realizacja usług schronienie dla czterech osób ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

 1. Zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja

 2. Noclegowni dla bezdomnych

 3. Ogrzewalni dla bezdomnych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 31.01.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 24.01.2019r. na świadczenie usług w 2019r., których przedmiotem będzie realizacja usług schronienie dla czterech osób ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

 1. Zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja

 2. Noclegowni dla bezdomnych

 3. Ogrzewalni dla bezdomnych

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 31.01.2019r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta.

W dniu 04.02.2019 r. o godz. 09.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja.

 

Data wpłynięcia oferty:

 

2019-01-31

 

Nazwa podmiotu

 

Stowarzyszenie Charytatywne Centrum Arka im. Św Franciszka z Asyżu 42-500 Będzin ul. Wilcza 1 wpisanym do KRS NR 0000255240 REGON 240357383 NIP 6252305618

 

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

Stowarzyszenie Charytatywne Centrum Arka im. Św Franciszka z Asyżu 42-500 Będzin ul. Wilcza 1 wpisanym do KRS NR 0000255240 REGON 240357383 NIP 6252305618

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że na usługi z zakresu zapewnienia dla osób bezdomnych schronienia w noclegowniach oraz w ogrzewalni – nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Konkurs - Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza konkurs na stanowisko pomocnicze i obsługi:

 

Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu

 

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

2. Miejsce pracy – Dom Opieki Dziennej w Zawoi
3. Stanowisko pracy: Asystent osoby niepełnosprawnej

 

4. Wymagania niezbędne kandydata: 1. posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 4. Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na kierunku - asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu asystent osoby niepełnosprawnej.

 

5. Wymagania dodatkowe (fakultatywne) :

a) umiejętność pracy z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,

b) sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
c) komunikatywność, empatia,
d) wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
e) zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
f) wysoka kultura osobista.

 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. pomoc w spożywaniu posiłków oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie, opieka nad uczestnikami Domu Opieki Dziennej w Zawoi,

 • czynności pielęgnacyjne,

 • sporządzanie indywidualnych raportów mających na celu rozpoznanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu uczestników DOD w Zawoi,

 • pomoc w opracowywaniu diagnozy potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników,

 • pomoc w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnianie podopiecznych,

 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej,

 • rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną,grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej, wykorzystywania zasobów indywidualnych oraz sporządzanie zestawień z tym związanych,

 • dobieranie metod, technik i narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,

 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej,

 • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej,

 • nadzór nad podopiecznymi Domu Opieki Dziennej w Zawoi podczas ich transportu z miejsca zamieszkania do DOD w Zawoi oraz ich odwozu do miejsca zamieszkania,

 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych przewidzianych dla asystenta osoby niepełnosprawnej.

7. Informacja o warunkach pracy:
1. wymiar czasu pracy: 1 etat
2. miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się w Domu Opieki Dziennej w Zawoi


8.Wymagane dokumenty:
1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, certyfikaty) i staż pracy,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
5. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku asystent osoby niepełnosprawnej
7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9.Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy w terminie do dnia 22 marca 2019 roku (zaliczamy datę wpływu na dziennik podawczy GOPS Zawoja). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Konkurs – Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi”

 

10.Informacja o technikach i metodach konkursu:

 

I etap: analiza dokumentów aplikacyjnych ( ocena pod kątem zgodności z wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu),

 

II etap: rozmowa kwalifikacyjna

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS Zawoja

 

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 15.03.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 12.03.2019r. – Konkurs na stanowisko – Asystent rodziny

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 15.03.2019r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. W dniu 15.03.2019 r. o godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności.

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

 

Data wpłynięcia oferty:

 

2019-03-15

 

Nazwa Oferenta:

 

Karolina Witkowska

 

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

 1. Karolina Witkowska