Aktualności

Informacja – Zapytanie Ofertowe - Ogłoszenie o naborze na stanowisko lekarza w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 14.12.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 06.12.2017r. - Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie o naborze na stanowisko lekarza w Domu Opieki Dziennej w Zawoi.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-12-14 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszone zapytanie.Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Informacja – Zapytanie ofertowe - Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 19.01.2018r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 11.01.2018r. - Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki w Domu Opieki Dziennej w Zawoi.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2018-01-19 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 9.15 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2018-01-18

Nazwa i adres:
Ewa Drobny
Zawoja 341
34 – 222 Zawoja

Cena oferty:
Cena za jednostkę, tj. godzina (60minut) - 60,00zł

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO fizjoterapeuty w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO fizjoterapeuty w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

Sporządzone zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko pomocnicze i obsługi: Opiekun w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze pełnego etatu

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne

stanowisko pracy w wymiarze 1 pełny etat: Opiekun w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

2. Miejsce pracy – Dom Opieki Dziennej w Zawoi
3. Stanowisko pracy: Opiekun

 

4. Wymagania niezbędne kandydata : 1. posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 4. wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna

 5. staż pracy minimum 1 rok

 

5. Wymagania dodatkowe (fakultatywne) :

a) sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;
b) komunikatywność, empatia;
c) wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;
d) zdolności organizacyjne, zaangażowanie;
e) wysoka kultura osobista,

 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

 • organizowanie pracy pracowników DOD w Zawoi

 • sporządzanie sprawozdań oraz raportów z pracy pracowników DOD w Zawoi

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. pomoc w spożywaniu posiłków oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie, opieka nad uczestnikami Domu Opieki Dziennej w Zawoi,

 • organizowanie transportu uczestników DOD w Zawoi

 • pomoc w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnianie podopiecznych,

 • rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych,

 • dobieranie metod, technik i narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,

 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej,

 • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej,

 • nadzór nad podopiecznymi Domu Opieki Dziennej w Zawoi podczas ich transportu z miejsca zamieszkania do DOD w Zawoi oraz ich odwozu do miejsca zamieszkania,

 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki

7. Informacja o warunkach pracy:
1. wymiar czasu pracy: pełny etat
2. miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się w Domu Opieki Dziennej w Zawoi


8.Wymagane dokumenty:
1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, certyfikaty) i staż pracy,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
5. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku opi
ekun
7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9.Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy w terminie do 19 stycznia 2018 roku (zaliczamy datę wpływu na dziennik podawczy GOPS Zawoja). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Konkurs – Opiekun w Domu Opieki Dziennej w Zawoi”

 

10.Informacja o technikach i metodach naboru:

 

I etap: analiza dokumentów aplikacyjnych ( ocena pod kątem zgodności z wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu),

 

II etap: rozmowa kwalifikacyjna

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS Zawoja