Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej ( 3 wolne stanowiska) (2)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 20.07.2018r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 12.07.2018– Zapytanie ofertowe - „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-wychowawca w świetlicy środowiskowej (3 wolne stanowiska)

 

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu” w sprzęt multimedialny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 20.07.2018r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 12.07.2018– Zapytanie ofertowe - „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu” w sprzęt multimedialny.

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 20.07.2018r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Joanna Dyrcz

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu"

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe- Realizacja usług w zakresie wsparcia psychiatrycznego

ZAPYTANIE OFERTOWEdo składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

 

Czytaj więcej...