Aktualności

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych

Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

„Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania wszczętego zapytaniem ofertowym z daty 06.10.2017r. dot. zadania pn: „Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi” na podstawie rozdziału IX pkt 5 lit. d) tiret trzecie zapytania ofertowego.Uzasadnienie

Zgodnie z treścią rozdziału IX pkt 5 lit. d) zapytania ofertowego z dnia 06.10.2017r. na „Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi” Zamawiający zastrzegł sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeśli postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W treści umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent został zobowiązany w przypadku zamawiania usług cateringowych do zastosowania klauzul społecznych zgodnie z art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 pkt 1 lub pkt 4 prawa zamówień publicznych.

W ocenie Zamawiającego, przeprowadzone dotychczas postępowanie nie zapewnia jednak skutecznego zastosowania klauzul społecznych w odniesieniu do realizacji umowy świadczenia usług cateringowych, a to z uwagi na brak zapisów w zapytaniu ofertowym jak i w projekcie umowy dotyczących zobowiązania Wykonawcy do utrzymania zatrudnienia będącego wyrazem spełnienia klauzuli społecznej przez cały czas trwania umowy. Okoliczność bowiem dopuszczenia do sytuacji, gdy Wykonawca zatrudni w ramach klauzuli społecznej osobę ze wskazanej grupy na bardzo krótki okres czasu (w żaden sposób nie korespondujący z czasem trwania umowy przewidzianym do grudnia 2019r.), tylko w celu wykazania się spełnieniem warunku zatrudnienia w dacie zawarcia umowy na świadczenie usług cateringowych, byłaby sprzeczna z celem i zasadami stosowania klauzul społecznych i doprowadzałaby do preferowania i akceptowania działań pozorowanych, nie wpływających realnie na poprawę statusu osób objętych klauzulą społeczną. Wybranie wykonawcy i zawarcie umowy na takich warunkach stanowiłoby naruszenie przepisu paragrafu 11 ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu, gdyż nie gwarantowałoby zachowania koniecznego aspektu społecznego przy przeprowadzeniu postępowania i dokonaniu wyboru wykonawcy.

W związku z powyższym, ponieważ dokonanie wyboru oferty w takiej sytuacji narazi Zamawiającego na negatywną ocenę przeprowadzonego postępowania ze strony Instytucji Pośredniczącej konieczne jest unieważnienia postępowania i ogłoszenie nowego zapytania ofertowego, zawierającego sprecyzowane warunki spełnienia klauzuli społecznej, zgodnie z uzyskanymi wytycznymi i rekomendacjami Instytucji Pośredniczącej, w tym między innymi w zakresie obowiązku utrzymania wymaganego zatrudnienia przez czas trwania umowy, określenia warunków zmiany odnośnie osoby zatrudnianej w ramach klauzuli społecznej, czy wreszcie sankcji za naruszenie przez Wykonawcę tej klauzuli.Z poważaniem

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO fizjoterapeuty w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO fizjoterapeuty w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

Sporządzone zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO LEKARZA W DOMU OPIEKI DZIENNEJ W ZAWOI

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO LEKARZA W DOMU OPIEKI DZIENNEJ W ZAWOI

 

Sporządzone zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – REHABILITANT w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO – REHABILITANT w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

Sporządzone zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...