Aktualności

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa materiałów i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

 

UWAGA "Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 2017-08-22 dokonano zmian istotnych postanowień umowy w § 5, § 8, § 11,§ 12.
Istotne postanowienia umowy wraz ze zmianami stanowią załącznik do ogłoszonego zapytania ofertowego."

 

 

W dniu 2017-08-22 dokonano zmian istotnych postanowień umowy w § 5, § 8, § 11,
§ 12.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

„Remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawoi ”

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w  Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zawoi - Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: kierownik GOPS Zawoja - Joanna Dyrcz tel. 503 166 419

3. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00

 

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w  Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Opis przedmiotu zamówienia.

2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz                                      z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu                 w Zawoi.

Zamówienie składa się z 2 części, zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, to jest tylko na I część zamówienia, tylko na II część zamówienia, lub na obie części zamówienia. Każda część zamówienia

podlegać będzie osobnej ocenie.

 

 

 

I część zamówienia:

 

Przystosowanie kuchni oraz wykonanie łazienki.

 

I część zamówienia obejmuje w szczególności:

 

Roboty rozbiórkowe w zakresie okładzin ścianek i stolarki drzwiowej. Wykonanie nowych ścianek z płyt GK wraz z montażem stolarki drzwiowej. Wymiana części posadzek na posadzki GRES oraz uzupełnienie ubytków posadzek. Roboty malarskie wraz z uzupełnieniem tynków i gruntowaniem, oraz wykonanie nowych okładzin ścian ściennych. Wymiana i montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z podejściami – WC, umywalka, brodzik,. Montaż poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych. Wymiana części instalacji elektrycznej z dostosowaniem do projektowanej funkcji. Wykonanie nowych posadzek z paneli  na istniejących podłogach drewnianych, oraz demontaż części podłóg i wykonanie nowych posadzek PCV i GRES wraz z warstwami podkładowymi. Uzupełnienie ubytków tynków i malowanie ścian wraz z gruntowaniem, malowanie grzejników i zamurowanie części otworów. Wymiana zniszczonej stolarki drzwiowej.

 

II część zamówienia:

 

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

II część zamówienia obejmuje w szczególności:

 

- Dostawę pochylni dla niepełnosprawnych.

- Pochylnia musi być wykonana z profili ocynkowanych malowanych proszkowo, podest z krat pomostowych ocynkowanych

 

Szczegółowy zakres robót dla części I i dla części II określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

W razie nieuwzględnienia w przedmiarze sporządzonym przez Zamawiającego pozycji koniecznych do kompleksowego wykonania danej części przedmiotu zamówienia, uznaje się, że zaoferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje również te konieczne elementy robót.

W związku z powyższym, zaleca się dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.

 

2.Kody CPV:

45000000-7 – roboty budowlane

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 

3. Zaleca się przeprowadzić wizję lokalną budynku, którego remont jest przedmiotem zamówienia.

4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonywane przez siebie i podwykonawców.

5. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

- roboty przygotowawcze w postaci prawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy,

- po zakończeniu robót demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody użyte przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8.Materiały własne stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.

 

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy  – do dnia 15 września 2017r.

 

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Do oferty Wykonawca załącza uproszczony kosztorys ofertowy, który ma charakter pomocniczy.   

3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Dla zachowania terminu składania ofert ważna jest data wpływu oferty do GOPS a nie data nadania oferty.

4.Wykonawca może złożyć ofertę na I część zamówienia, II część zamówienia, lub na obie części zamówienia.   Nie dopuszcza się ofert wariantowych.  

5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.  

6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i informacji dotyczących treści złożonych ofert.

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.  

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcę oraz oznaczone w sposób następujący:

 

„Oferta na zadanie  Remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawoi ” – część I zamówienia

 

lub

 

„Oferta na zadanie  „Remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawoi ” – część II zamówienia

 

lub

 

„Oferta na zadanie  „„Remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawoi ” – część I i II zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

12. Oferty należy składać do dnia: 2017-08-25 do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego:

GOPS w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.

 

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-08-25 o godz.9.15 w siedzibie Zamawiającego jak wyżej.

 

 

ROZDZIAŁ VI OCENA OFERT

 

1.Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą wykonanie danej części zamówienia (I lub II części, lub obydwu części zamówienia). Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania części zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Uproszczony kosztorys ofertowy, który Wykonawca załącza do składanej oferty ma charakter pomocniczy i poglądowy.

2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza

3.W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena odnoszona jest do danej części zamówienia.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

- cena (C)

- gwarancja (G)

 

 

L.p.

Opis kryterium

Waga kryterium

Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena  (C)

88 %

88 pkt.

2

Okres gwarancji (G)

12 %

0 pkt. - 48 miesięcy (gwarancja wymagana), za każdy miesiąc powyżej ale max do 12 miesięcy czyli 60 miesięcy łącznie 1 pkt (np. 50 miesięcy 2 pkt, 55 miesięcy 7 pkt, 60 miesięcy 12 pkt)

 

 

Razem

100%

Maksymalna liczba punktów - 100 pkt

 

 

Zasady punktacji:

Wymagany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną gwarancję (nie więcej niż kolejne 12 miesięcy - okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach), która będzie dodatkowo punktowana przy ocenie złożonych ofert.

Według poniższego wzoru:

Cena – waga kryterium 88 pkt

Sposób obliczenia:

Pk1 = Cn / Cr x 88 pkt

Pk1 – ilość punktów dla kryterium

Cn – najniższa oferowana cena

Cr - cena oferty rozpatrywanej

Gwarancja – waga kryterium 12 pkt

Sposób obliczenia:

Pk2 = Gw / Gwn x 12 pkt

Pk2 - ilość punktów dla kryterium

Gw – ilość punktów przyznana za przedłużoną gwarancję (za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji przyznawany jest jeden punkt (Gw) - maksymalnie Gw=12

Gwn - największa liczba punktów za przedłużoną gwarancję (Gwn=12)

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1+ Pk2)

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

8.Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.

9. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym,

 

ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty remontowe na okres wskazany w formularzu ofertowym. Warunki gwarancji opisują istotne warunki umowy, stanowiące załącznik nr  3 do niniejszego zapytania.

2.Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 48 miesięcy a max.60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Okres rękojmi przedłuża się na okres gwarancji.

3. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

-  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postepowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

5. Zamawiający ustala termin związania ofertą 60 dni.

 

ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” i „Zapytania ofertowe” .

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

ROZDZIAŁ IX DODATKOWE I KOŃCOWE INFORMACJE

 

1.Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności informację o:

a) wyborze wykonawcy,

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,

c) niezłożeniu żadnej oferty,

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

2.Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w istotnych warunkach umowy (załącznik nr 3).

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania, jeśli:

-  cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

-  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

6.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo zawiera braki do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

 Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia informacji  i wyjaśnień dotyczących złożonej ofert i załączników. W razie nie dołączenia kosztorysu uproszczonego Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia kosztorysu.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

9. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Załączniki:

Nr 1 - przedmiar robót

Nr 2 - formularz ofertowy,

Nr 3 – istotne postanowienia umowy

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 1. DANE WYKONAWCY

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Adres do korespondencji

 

KRS

 

NIP

 

REGON

 

Telefon

 

Telefon kom.

 

Faks

 

e-mail

 

 

 

 1. OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Gminy Zawoja - Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi na „Remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawoi ”

 

Część I zamówienia:

Przystosowanie kuchni oraz wykonanie łazienki.

 

oferuję wykonanie w/w usługi (części I zamówienia) na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami łącznie za cenę:

 • NETTO: ……………………PLN (słownie netto: ………..………..…..………)

 

Podatek Vat ………………………………..PLN (słownie …………………………………….)

 

 • BRUTTO: …………………PLN (słownie brutto: ……………….……………)

 

 

Część II zamówienia:

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

oferuję wykonanie w/w usługi (części II zamówienia) na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami łącznie za cenę:

 • NETTO: ……………………PLN (słownie netto: ………..………..…..………)

 

Podatek Vat ………………………………..PLN (słownie …………………………………….)

 

 • BRUTTO: …………………PLN (słownie brutto: ……………….……………)

 

 

 

3.OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

 

1. Oświadczam, że oferowana przeze mnie cena brutto zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT oraz uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym  oraz załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 

3. Oświadczam, że oferuję realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym z załącznikami.

 

4. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz finansowym pozwalającym na realizację zamówienia.

 

5.  Oświadczam, że posiadam umiejętności i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu umowy.  

 

6. Oświadczam, że w zakresie I części zamówienia udzielam ………………………….…..……… miesięcznej   gwarancji na przedmiot zamówienia. (minimum 48 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy).

 

7. Oświadczam, że w zakresie II części zamówienia udzielam …………………………..……… miesięcznej   gwarancji na przedmiot zamówienia. (minimum 48 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy).

 

 

 

 

4. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

 

Pan / i …………………………………………………….………………………………,

tel.: …………………………………………….,

email: …………………………………………….,

 

5. W ZAŁĄCZENIU PRZEDSTAWIAM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

b) Uproszczony kosztorys ofertowy ( o charakterze pomocniczym)

 

b) pełnomocnictwo*

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić,

……………….……………………….

                                                                 (podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

Oświadczam, że nie jestem / jestem * podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

 

 

 

 

 

*  skreślić niepotrzebne

 

 

 

……………….…………………

  (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                 do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

-  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 2017-08-22 dokonano zmian istotnych postanowień umowy w § 5, § 8, § 11,
§ 12.

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

§ 1

 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:

„Remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawoi ” (część I, część II).

2.Zakres zadania obejmuje:

I część zamówienia:

 

Przystosowanie kuchni oraz wykonanie łazienki.

 

I część zamówienia obejmuje w szczególności:

 

Roboty rozbiórkowe w zakresie okładzin ścianek i stolarki drzwiowej. Wykonanie nowych ścianek z płyt GK wraz z montażem stolarki drzwiowej. Wymiana części posadzek na posadzki GRES oraz uzupełnienie ubytków posadzek. Roboty malarskie wraz z uzupełnieniem tynków i gruntowaniem, oraz wykonanie nowych okładzin ścian ściennych. Wymiana i montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z podejściami – WC, umywalka, brodzik,. Montaż poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych. Wymiana części instalacji elektrycznej z dostosowaniem do projektowanej funkcji. Wykonanie nowych posadzek z paneli  na istniejących podłogach drewnianych, oraz demontaż części podłóg i wykonanie nowych posadzek PCV i GRES wraz z warstwami podkładowymi. Uzupełnienie ubytków tynków i malowanie ścian wraz z gruntowaniem, malowanie grzejników i zamurowanie części otworów. Wymiana zniszczonej stolarki drzwiowej.

 

II część zamówienia:

 

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

II część zamówienia obejmuje w szczególności:

 

- Dostawę i  pochylni dla niepełnosprawnych.

- Pochylnia musi być wykonana z profili ocynkowanych malowanych proszkowo, podest z krat pomostowych ocynkowanych

 

3. Wykonawca ma również obowiązek:

a. oznakowania oraz zabezpieczenia przejętego terenu budowy na czas robót,

b. urządzenia terenu budowy we własnym zakresie  i poniesienia kosztów z tym związanych,

c. uprzątnięcia terenu budowy  po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za teren budowy i odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

5. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

6.Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiającego, niniejszą umową oraz obowiązującymi w tym zakresie normami.

 

§ 2

 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu Umowy.

2. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na dzień ……………..2017  r.

3 Przez „termin zakończenia realizacji zadania” należy rozumieć wykonanie robót oraz zgłoszenie ich odbioru.

 

§ 3

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest:  …………………………………                     

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: …………………….………………..

 

 

§ 4

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy silami własnymi, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców zastosowanie będą mieć zapisy § 5.

 

 

§ 5*

 

1.Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy  (podwykonawców)  w zakresie:........................................................................

4.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana w tym zakresie zgoda Zamawiającego wyrażona poprzez akceptację umowy na Podwykonawstwo.

5.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu  umowy z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia  projektu umowy nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Przystąpienie Podwykonawcy do realizacji umowy może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

6.  Zawierając umowę z Podwykonawcą zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą oraz w przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.

7. Zapis ust. 5 i 6 obowiązuje także odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Wykonawcy.

8. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę co do zakresu rzeczowego jak i jakości, jak za działania i zaniechania własne.

9.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 1 egz. umowy na podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia.

10.Zamawiający dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokołu przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

11.Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

b) okresy rozliczeniowe i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunków, terminy odbiorów częściowych) będą dostosowane do umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą;

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

e) w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

f)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

g) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

h) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. g, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w terminie 14 dni.

12.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

13. Wszystkie zapisy dot. Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

14.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, wraz z fakturami częściowymi i końcową, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których dotyczą faktury. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

 

 

1.Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy  ……………………………. (wskazanie konkretnego podwykonawcy) w zakresie:........................................................................(precyzyjne wskazanie rodzaju robót realizowanych przez Podwykonawcę), a wartość tych prac wynosi ……………. zł

2. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z treści ust. 1. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z treści ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w zakresie podwykonawstwa stosuje się przepisy art. 647 ¹kc.

 

§ 6

 

 1. Wykonawca zaświadcza, że wszystkie materiały własne wykonawcy użyte do wykonania zamówienia posiadają aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty, lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
 2. Wszelkie aprobaty techniczne materiałów, certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności z Polską Normą materiałów użytych do realizacji zamówienia  zostaną przekazane Zamawiającemu podczas protokolarnego odbioru końcowego zamówienia.
 3. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 3 dni winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci.
 4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.
 5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.
 8. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
 9. Materiały pochodzące z remontu , nie nadające się do ponownego wbudowania winny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz.U. z 2016r., poz.1987 z późn. zm). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem  (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej opłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu.

 

§ 7

 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie ………………zł netto, to jest ………………. zł brutto, na co składają się:

 

I część:

Kwota netto …….zł  

Podatek VAT w wysokości 23% tj......... zł.

Kwota brutto …….. zł. (słownie:……………)

 

II część:

Kwota netto …….zł  

Podatek VAT w wysokości 23% tj......... zł.

Kwota brutto …….. zł. (słownie:……………)

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury końcowej w oparciu o protokół odbioru robót stwierdzający ich wykonanie bez uwag i usterek. Kwota wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy. Strony umowy mogą przewidzieć również odbiory częściowe i płatności na podstawie faktur częściowych, zgodnie z postanowieniami wprowadzonymi do treści umowy na dowolnym etapie jej obowiązywania.

3. W przypadku konsorcjum należność zostanie przekazana na konta poszczególnych partnerów konsorcjum. Podstawą podziału wynagrodzenia na partnerów konsorcjum będzie ich oświadczenie określające podział tego wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia jednemu z konsorcjantów uwalania Zamawiającego od zobowiązania względem pozostałych konsorcjantów.

 

§ 8

 

1.Faktura wystawiona będzie na ………………. i płatna  w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania wraz z pisemnym oświadczeniem podwykonawców o zapłaceniu im przez wykonawcę wszystkich należności za roboty objęte fakturą wraz   z dowodem zapłaty (potwierdzenie przelewu).

2.Sposób wystawiania faktur:

Nabywca: ………………………..

Odbiorca i Płatnik: ………………………………………

3. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

 

4. Jeżeli Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o płatność bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub jeżeli w terminie określonym z podwykonawcami, Wykonawca nie dokona w całości  lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, podwykonawcy zwrócą się z żądaniem  zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie 647¹ KC, dokumentując zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót lub Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawców kwotę będącą przedmiotem ich żądania, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej  Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

 

§ 9

 

1.Przewiduje się odbiór końcowy polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową.

2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalająca, jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.

3. W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca.

4.Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie 5 dni i  ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia  o terminie ponownego odbioru.

 

§ 10

 

1.Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji  jakości na przedmiot na okres ….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.Gwarant oświadcza, że wykonane przez niego oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców  roboty, zostaną wykonane zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu  z Wykonawcą bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na taki sam okres jak okres gwarancji.

5.Usterki stwierdzone w okresie rękojmi za wady Wykonawcy ma obowiązek usunąć w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu  z Wykonawcą bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminach, o których mowa w ust. 3 i 5, zamawiający może zlecić ich usunięcie trzeciej osobie na koszt Wykonawcy.

 

§ 11

 

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych.
 2. Strona winna odstąpienia od umowy płaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w niniejszej umowie.
 3. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia  brutto,

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1%  wynagrodzenia brutto,

za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem umowy (zmiany umowy) przez Zamawiającego za każdego niezgłoszonego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  - 500,00 zł

 1. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy                           a Wykonawca wyraża na to zgodę.
 3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić ani zbywać na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.   

 

§ 12

 

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne w niżej wymienionych przypadkach:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT w zakresie wysokości brutto wynagrodzenia,

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

b) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób   wymienionych przez strony do realizacji umowy,

c) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

d) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy;

e) w sytuacjach siły wyższej, stanu wyższej konieczności lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.

 

§ 13

 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Załącznikami do umowy są przedmiar robót sporządzony przez Zamawiającego i uproszczony kosztorys sporządzony przez Wykonawcę.

 

§ 14

 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

DO POBRANIA:

- Załącznik 1

- Załącznik 2

- Załącznik 3

- Załącznik 4 - zmiana treści

 

Wyniki postępowania:

- Informacja

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 „ Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 
 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 
 

 Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi - Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: kierownik GOPS Zawoja - Joanna Dyrcz tel. 503 166419

3. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Czytaj więcej...