Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2021

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi tel. 33/8775-049, mail: kierownik@gops-zawoja.pl

 

Zawoja, 18.06.2021r.
GOPS/AON/1/2021/w/u

Uczestnicy postępowania
GOPS/AON/1/2021
ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w Części nr 2, 3, 4 i 5 oraz unieważnieniu w Części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej I. Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2,
gdzie kryteriami oceny ofert są: cena- 60 %, doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – 40 %, za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty:

Dla Części nr 2 zamówienia: Pani Kinga Utrata, Skawica 526 – przyznana punktacja za cenę- 60 punktów; przyznana punktacja za doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów;

Dla Części nr 3 zamówienia: Pani Sabina Śliwa, Zawoja 1148- przyznana punktacja za cenę- 60 punktów; przyznana punktacja za doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów;

Dla Części nr 4 zamówienia: Pani Dorota Kobiela, Zawoja 1771– przyznana punktacja za cenę- 60 punktów; przyznana punktacja za doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – 30 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 90 punktów;

Dla Części nr 5 zamówienia: Pani Anna Bartyzel, Zawoja 301- przyznana punktacja za cenę- 60 punktów; przyznana punktacja za doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów;

W/w Wykonawcy dla wskazanych części złożyli niepodlegającą odrzuceniu oferty, które spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferty Wykonawców uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert spośród ofert w postępowaniu dla danej części. Wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ:
Oprócz ofert wyżej wymienionych nie wpłynęły żadne oferty.

Termin podpisania umów ustala się na dzień 01.07.2021r. w siedzibie Zamawiającego.

II. Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie Części nr 1, z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie:
Do upływu terminu składania ofert tj. do godz. 10:00 dnia 10.06.2021r. nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty w zakresie Części nr 1 niniejszego postępowania. W związku z powyższym unieważnia się przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

z poważaniem
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawoi
Joanna Dyrcz

Do pobrania: