GOPS/AON/1/2022/1 

Uczestnicy postępowania

GOPS/AON/1/2022

 INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi:

Część nr 1:  65560,00 zł

Część nr 2:  64680,00 zł

Część nr 3:  66000,00 zł

Część nr 4:  88000,00 zł

Część nr 5:  91960,00 zł

Część nr 6:  92400,00 zł

Część nr 7: 52800,00 zł

Część nr 8:  48400,00 zł

Część nr 9:  26400,00 zł

Część nr 10:  51920,00 zł

Część nr 11:  51480,00 zł

Część nr 12:  71280,00 zł

Część nr 13:  19040,00 zł

 

z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz