Zawoja, 10.06.2021r.

GOPS/AON/1/2021/1

Uczestnicy postępowania

GOPS/AON/1/2021

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi:

Część nr 1: 54240,00 zł brutto

Część nr 2: 54480,00 zł brutto

Część nr 3: 54720,00 zł brutto

Część nr 4: 54960,00 zł brutto

Część nr 5: 55200,00 zł brutto

 

z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

 

 

Do pobrania: