Zawoja, 10.06.2021r.

GOPS/AON/1/2021/2

 

Uczestnicy postępowania

GOPS/AON/1/2021

  INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 5 USTAWY PZP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

  1. Sabina Śliwa, Zawoja 1148

Data wpłynięcia oferty: 08.06.2021 r., godz. 9.50

Cena oferty brutto dla części nr 3: 54706,32 zł

 

  1. Anna Bartyzel, Zawoja 301

Data wpłynięcia oferty: 08.06.2021 r., godz. 12.19

Cena oferty brutto dla części nr 5: 53130,00 zł

 

  1. Dorota Kobiela, Zawoja 1771

Data wpłynięcia oferty: 08.06.2021 r., godz. 13.16

Cena oferty brutto dla części nr 4: 53022,66 zł

 

  1. Kinga Utrata, Skawica 526

Data wpłynięcia oferty: 09.06.2021 r., godz. 15.06

Cena oferty brutto dla części nr 2: 54480,00 zł

 

Na część nr 1 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

 

 

 

 

Do pobrania: