Wójt Gminy Zawoja informuje, że z dniem 16 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa ta reguluje zasady refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako źródła ogrzewania stosują urządzenia grzewcze zasilane wysokometanowym lub zaazotowanym gazem, w tym skroplonym gazem ziemnym, propan-butanem lub innym rodzajem gazu palnego, dostarczanym za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

Warunkiem otrzymania refundacji podatku VAT, jest spełniania przez wnioskodawcę kryterium dochodowego, które dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 2 100,00 zł a dla gospodarstwa wieloosobowego wynosi 1 500,00 zł na osobę w rodzinie. Kolejnym warunkiem jest konieczność potwierdzenia przez organ właściwy faktu, wpisania lub zgłoszenia tego źródła ciepła gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków (tzw. CEEB).

Na terenie Gminy Zawoja organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie refundacji podatku VAT na gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi (adres: 34-222 Zawoja 1580, nr tel. 33 8775-049, adres e-mail: info@gops-zawoja.pl).

Do wniosku o refundację podatku VAT, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu
i Środowiska pod adresem: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-w… 2023-r/, a także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, należy dołączyć fakturę VAT dokumentującą dostarczanie paliw gazowych (uwaga! – faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT) oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę. Wnioski o refundację podatku VAT w związku z wykorzystywaniem jako głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi, można składać do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT oraz po dniu 29 lutego 2024 r. w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku. Wnioski te można składać pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także przy użyciu aplikacji mObywatel.

Więcej informacji na temat refundacji podatku VAT w przedmiotowej sprawie można uzyskać w GOPS w Zawoi pod numerem telefonu: 33 8775-049.

Do pobrania: