Informacja o wyniku postępowania – Wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług pomocy terapeutycznej osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu oraz osobom i rodzinom będących w kryzysie i wymagających wsparcia terapeutycznego w obszarze uzależnień z terenu Gminy Zawoja w 2022 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 04.01.2022 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym
w dniu 27.12.2021 r. – Zapytanie ofertowe – Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu oraz osobom i rodzinom będących w kryzysie
i wymagających wsparcia terapeutycznego w obszarze uzależnień z terenu Gminy Zawoja
w 2022 r.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 04.01.2022 r. do godz. 24:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły 2 oferty, w tym jedna spełniająca wymogi.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:

2022-01-02

Nazwa i adres:

Pracownia Usług Psychologicznych Rafał Muranowicz, Wadowice

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

1/ Pracownia Usług Psychologicznych Rafał Muranowicz, Wadowice

2/ Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”, Białystok