Informacja o wyniku postępowania – Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie wsparcia psychiatrycznego osobom i rodzinom dotkniętym kryzysem psychicznym w rodzinie oraz osobom i rodzinom będących w kryzysie i wymagających wsparcia psychiatrycznego z terenu Gminy Zawoja w 2022 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 04.01.2022 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym
w dniu 27.12.2021 r. – Zapytanie ofertowe – Udzielanie pomocy w zakresie wsparcia psychiatrycznego osobom i rodzinom dotkniętym kryzysem psychicznym w rodzinie oraz osobom i rodzinom będących w kryzysie i wymagających wsparcia psychiatrycznego z terenu Gminy Zawoja w 2022 r.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 04.01.2022 r. do godz. 24:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła 1 oferta.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:

2022-01-04

Nazwa i adres:

Agnieszką Różańską – Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Kraków

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

1/ Agnieszką Różańską – Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Kraków