Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza konkurs na stanowiska pomocnicze i obsługi:

1) terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi
w wymiarze 1 etatu

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej
w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

2. Miejsce pracy – Dom Opieki Dziennej w Zawoi
3. Stanowisko pracy: terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej

 


4. Wymagania niezbędne kandydata:

a) posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach                    o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie:

 1. ukończył studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co

najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i  kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskał tytuł licencjata, lub

 1. ukończył szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej

i uzyskał tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego.

5. Wymagania dodatkowe (fakultatywne) :

a) doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego,

b) doświadczenie w pracy z osobami starszymi,

c) doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

 • organizowanie zajęć terapeutycznych z uwzględnieniem  indywidualnego programu  terapeutycznego  oraz pracy w grupie,
 • tworzenie i realizacja programów mających na celu usprawnienie manualno – umysłowe osób w  starszym wieku,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod i technik pracy,
 • prowadzenie  dziennika zajęć i dokumentacji pracy z podopiecznym,
 • dokonywanie  okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków,
 • świadczenie usług opiekuńczo- pielęgnacyjnych, aktywizująco- usprawniających oraz usług wspomagających na rzecz podopiecznych,
 • organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,
 • organizowanie terapii zajęciowej: grupowej oraz indywidualnej dla uczestników projektu,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie,
 • udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych,
 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań
 • podopiecznych,
 • wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego podopiecznych,
 • nawiązywanie kontaktu z podopiecznym,
 • diagnozowanie potrzeb i problemów osoby starszej,
 • kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,

7. Informacja o warunkach pracy:
1. wymiar czasu pracy: 1 etatu
2. miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

8.Wymagane dokumenty:
1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
5. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku terapeuta zajęciowy
7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9.Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy, w terminie do 12.03.2018 roku w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek – czwartek 7.00 do 15.30, piątek 7.00 do 13.00 (zaliczamy datę wpływu na dziennik podawczy GOPS Zawoja). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs – Terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi”

10.Informacja o technikach i metodach naboru:

I etap:  analiza dokumentów aplikacyjnych (ocena pod kątem zgodności z wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu),

II etap: rozmowa kwalifikacyjna

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS Zawoja