Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Asystent rodziny

 

  1. Wymagania koniecznie:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny

f. wykształcenie;

• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

praca socjalna

• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w

zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż

pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

• lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi

lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub

rodziną

g. kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz

władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h. kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki

obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z

jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność ,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) prawo jazdy kat. ,,B’’ i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

 

 

 

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne

 

 

4. Zakres wykonywanych zadań:

 

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw

życiowych członków rodziny, zgodnie z art 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z

rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w

wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

‐ współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

‐ pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,

‐ pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

‐ merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

‐ pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

‐ motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,

– prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

– dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny do GOPS,

– monitorował funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

– sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.),

 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8:00 a 21:00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 8:00 a 21:00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

 

Ponadto:

  • asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
  • asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności poprzez udział w szkoleniach oraz samokształcenie,

  • asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę,

  • jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych,

  • liczba rodzin, z którymi jeden asystent może w tym czasie prowadzić prace, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 12,

  • asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

 

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na świadczenie usług na okres od dnia 06.03.2019 do 31.12.2019, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) CV ze zdjęciem,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych

e)certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń,

dyplomy),

f) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny

h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

j) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz

władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

k) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy

taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

l) Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb procesu rekrutacji”

 Dokumenty należy składać na Dziennik Podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – 34-222 Zawoja 1580, bądź pocztą elektroniczną na adres kierownik@gops-zawoja.plw przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub na podany adres Ośrodka drogą pocztową w zamkniętych kopertach z adnotacją: ,,Konkurs na stanowisko asystenta rodziny’’ w terminie do dnia 04.03.2019r. do godziny 15.30 Za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.03.2019r. o godzinie 9.00 w siedzibie tut. Ośrodka.

Z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS Zawoja oraz na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/gopszawoja

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Kierownik GOPS Zawoja – tel. (33) 8775 049 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

 

Zawoja, dnia 25.02.2019r.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Zawoi

Joanna Dyrcz