Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Pracownik Socjalny

 

 1. Stanowisko: pracownik socjalny
 2. Liczba stanowisk : 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 

Wymagania niezbędne:

I. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie;

4) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Osoby o których mowa w pkt. 3) muszą wykazać w suplemencie dyplomu, zgodnie z rozporządzeniem ministra do spraw zabezpieczenia społecznego następującą liczbę godzin dydaktycznych oraz praktyk:

1. Aksjologia pracy socjalnej – 15 godzin

2. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej – 15 godzin

3. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia – 30 godzin

4. Elementy teorii organizacji i zarządzania – 20 godzin

5. Struktura i organizacja pomocy społecznej – 15 godzin

6. System prawny pomocy społecznej w Polsce – pomoc świadczona obywatelom polskim oraz cudzoziemcom – 15 godzin

7. Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 15 godzin

8. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej – 25 godzin

9. Metodyka pracy socjalnej – 60 godzin

10. Projekt socjalny – 30 godzin

11. Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne – organizacja i podstawy prawne – 15 godzin

12. Działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna– 15 godzin

13. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne – 15 godzin

14. Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego – 15 godzin

15. Superwizja pracy socjalnej – 30 godzin

Razem – 330 godzin

Wymiar praktyk zawodowych – ogółem 240 godzin.

Zakres praktyk zawodowych:

– zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym:

a) strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki,

b) rodzajem świadczonych usług,

c) specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym,

d) potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,

e) stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;

– aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów zawartych z przedstawicielami placówek;

– nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki;

– współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia;

– zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych.

Osoby o których mowa w pkt. 4) muszą udokumentować spełnienie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, z uwzględnieniem tematyki wykładów oraz minimalnej liczby godzin ich trwania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego uchwalonym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z poniższą tabelą

MINIMALNE WYMOGI PROGRAMOWE DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU METODYKI I METODOLOGII PRACY SOCJALNEJ W UCZELNI REALIZUJĄCEJ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA LUB W ZAKRESIE PRACY SOCJALNEJ

 

 

Lp. bloku Nazwy bloków Minimalna liczba godzin
lp. grupy tematycznej grupy tematyczne
I WPROWADZENIE DO PRACY SOCJALNEJ 70
1 historia pracy socjalnej
2 teoretyczne podstawy pracy socjalnej
3 aksjologia pracy socjalnej i etyka zawodowa
4 podstawowe prawa i wolności człowieka a praca socjalna
5 zawód pracownika socjalnego, profesjonalizacja i specjalizacja zawodowa
6 stres, wypalenie zawodowe i bezpieczeństwo pracownika socjalnego – metody i techniki przeciwdziałania
7 superwizja pracy socjalnej
II ELEMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ 20
1 historia polityki społecznej
2 kierunki, modele i rozwój polityki społecznej
III METODOLOGIA I METODYKA PRACY SOCJALNEJ 120
1 metodologia badań społecznych
2 metodyczne działania bezpośrednie i pośrednie w pracy socjalnej
3 fazy metodycznego działania w pracy socjalnej
4 metodyka pracy socjalnej (metody pracy socjalnej)
5 podejścia (modele) w pracy socjalnej
6 techniki pracy socjalnej
7 narzędzia pracy pracownika socjalnego
8 role zawodowe i umiejętności pracownika socjalnego
9 warsztat pracy pracownika socjalnego
10 proces diagnozowania problemów społecznych
IV PROJEKT SOCJALNY 30
1 typy projektów socjalnych
2 poszukiwanie mocnych stron osób korzystających z pomocy społecznej i zasobów środowiska jako główne podejście do tworzenia projektu
3 reguły tworzenia projektu socjalnego i etapy pracy nad projektem oraz czynniki wpływające na jego realizację
4 metody, techniki i narzędzia stosowane podczas realizacji projektu socjalnego
5 partnerzy i koordynowanie działań
6 znaczenie i konstrukcja budżetu związanego z projektem socjalnym
7 rola i znaczenie działalności wolontariuszy biorących udział w realizacji projektu
8 monitorowanie, ewaluacja i ocena wdrożenia projektu
V STRUKTURA I ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 60
1 pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
2 podmiotowy i przedmiotowy zakres pomocy społecznej
3 diagnozowanie i planowanie społeczne
4 regulacje prawne i funkcjonowanie pomocy społecznej
5 system świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
6 postępowanie administracyjne w pracy socjalnej
7 osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej – standard usług społecznych
8 struktura organizacyjna pomocy społecznej
9 jednostki organizacyjne pomocy społecznej – funkcje i zadania
10 rola i znaczenie organizacji pozarządowych i wolontariatu w działalności z zakresu pomocy społecznej
11 wielosektorowa współpraca w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, organizacja sieci wsparcia w pracy socjalnej oraz metody sieciowania wszystkich partnerów na rzecz realizacji skutecznej pracy socjalnej
12 usługi społeczne i proces deinstytucjonalizacji
VI PRAKTYKI ZAWODOWE 40
VII SEMINARIUM DYPLOMOWE 20

 

Godzina zajęć w ramach bloku określona w programie studiów podyplomowych stanowi 45 minut. Liczba godzin w ramach danego bloku przeznaczona na poszczególne tematy zajęć jest ustalana indywidulanie przez uczelnię realizującą studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.

 

Wskazana minimalna liczba godzin dotyczy zajęć organizowanych przez uczelnię (to jest bez udziału pracy własnej uczestnika studiów podyplomowych).

Praktyki zawodowe są realizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych placówkach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803).

II. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

III. Obywatelstwo polskie,

IV. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

V. Nieposzlakowana opinia,

VI. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

VII. Znajomość przepisów prawnych z zakresu :

a) ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2020 poz.1876)

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2021 poz. 735)

c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.
z 2010 r. nr 125, poz. 842 ze zm.)

d) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,

 2. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, odporność na stres, odpowiedzialność
  i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

 3. umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,

 4. dobra znajomość obsługi komputera,

 5. prawo jazdy kat. B

 6. doświadczenie zawodowe

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;

 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;

 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie
  w uzyskiwaniu pomocy;

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Etapy konkursu:

I etap: sprawdzenie przez komisję konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje,

 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych [oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem]

 5. oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem świadectw pracy,

 6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku

 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru .

  Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Miejsce i termin składania ofert:

  Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych na dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na adres: 34-222 Zawoja 1580 lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY, w terminie do dnia 17.01.2022 roku do godz. 10.00.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz.1781) oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS Zawoja

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Kierownik GOPS Zawoja – tel. (33) 8775 049 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz