Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

   WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ – „BABIOGÓRSKIM CENTRUM RADOŚCI I UŚMIECHU”

„Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

 1. Wymagania koniecznie:

 

 1. a) wykształcenie wyższe :
 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą

lub

 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

lub

 

 1. b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 

oraz:

 

 1. c) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
 2. d) biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
 3. e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. f) posiadanie umiejętności z zakresu edukacji w obszarze j. angielskiego, matematyki oraz informatyki
 5. g) umiejętności komunikacyjne i mediacyjne,
 6. h) samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 

 1. a) empatia
 2. b) komunikatywność
 3. c) odpowiedzialność
 4. d) kreatywność
 5. e) obowiązkowość
 6. f) rzetelność
 7. g) zaangażowanie i odporność na stres
 8. h) zdolności organizacyjne

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Prowadzenie zajęć zabawowych, edukacyjnych oraz rozwojowych w świetlicy.
 2. Zapewniać atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację gier tematycznych.
 3. Podejmowanie działań w zakresie rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży.
 4. Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin zmagających się z problemem alkoholizmu lub innych uzależnień.
 5. Prowadzenie zajęć opiekuńczych z wychowankami Świetlicy w zakresie: przygotowywania planu zajęć, przeprowadzenia zajęć oraz monitorowania postępów wychowanków.
 6. Organizacja pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajanie ich do samodzielnej pracy umysłowej.
 7. Wyrównywanie barier edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego, matematyki oraz informatyki.
 8. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb także z innymi instytucjami bądź stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku.
 9. Prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i grupą obejmujących w szczególności: karty wychowanków, oświadczenia zawierające zgody rodziców na przebywanie dziecka w placówce, samodzielnego przychodzenia i opuszczania jej terenu oraz dziennik zajęć wychowawczych.

 

 

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa  o pracę na okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. a) CV ze zdjęciem,
 2. b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. c) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych
 4. d) certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń,

dyplomy),

 1. e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 2. f) Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” .

 

Dokumenty należy składać na Dziennik Podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – 34-222 Zawoja 1580 w zamkniętych kopertach z adnotacją: ,,Nabór na stanowisko wychowawcy’’ w terminie do dnia 26.03.2021 r. do godziny 09.00 Za datę doręczenia dokumentów przekazanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie tut. Ośrodka.

 

Z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Kierownik GOPS Zawoja – tel. (33) 8775 049 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

 

Do pobrania: