Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2021. – 31.12.2022r. realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (VII) – Reaktywacja 30+bis” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 8- Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020.

CEL PROJKETU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie suskim.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Do projektu zrekrutowanych zostanie 188 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. PUP w wieku 30 lat i więcej. Wszystkie osoby bezrobotne zostaną zrekrutowane odpowiednio w 2021 i 2022r.

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– kobiety,

 

FORMY WSPARCIA:

Wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości, zastosowane zostaną co najmniej 3 formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz jedna z form aktywnych, tj.:

  1. Staże dla 127osób (57 osób w 2021r./70 osób 2022r.)
  2. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla (17 osób w 2021r./21 osób w 2022r.)
  3. Szkolenia zawodowe dla 23 osób (8 osób w 2021r./15 osób w 2022r.)

PLANOWANE EFEKTY:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

  1. Osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne,  osoby z niepełnosprawnościami, kobiety – na poziomie co najmniej 44,3%,

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 097 463,53 zł.

REKRUTACJA:

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio u swojego Doradcy klienta lub drogą pocztową na adres siedziby tut. PUP. Wzór dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.pupsuchabeskidzka.pl bądź w siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u swojego doradcy klienta w PUP w Suchej Beskidzkiej lub pod numerem telefonu:

– staże pok. 15 tel. 033 870 89 15

– środki na działalność gospodarczą pok. 13 tel. 033 870 89 13

– szkolenia zawodowe pok. 22 tel. 033 870 89 22

 

Do pobrania: