Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2022r realizuje projekt „Szansa dla młodych VI” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu społecznego

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suskim.

Do projektu zrekrutowane zostanie 497 osób bezrobotnych zarejestrowane w tut

PUP w wieku do 29r.ż, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.  Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystać będą mogły z następujących działań:

Pośrednictwo pracy dla 497 osób;

Poradnictwo zawodowe dla 497 osób

Indywidualne Plany Działań dla 497osób;

Staże dla 260 osób;

 

Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 68osób;

Szkolenia zawodowe dla 143 osób

Bony zasiedleniowe dla 35 osób

Inne formy wsparcia (z wyłączeniem robót publicznych) dla 59 osób

Wartość całkowita projektu to 4 821 832,13 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać u swojego doradcy klienta lub w:

– staże pok. 15 tel. 033 870 89 15

– środki na działalność gospodarczą pok. 13 tel. 033 870 89 13

– bony zasiedleniowe pok. 15 tel. 033 870 89 15

– szkolenia zawodowe pok. 22 tel. 033 870 89 22