Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szacowanie wartości zamówienia

Organizacja wycieczek tematycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o przedstawienie całkowitego kosztu usługi – organizacja wycieczek tematycznych dla uczestników projektu Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu.

Specyfikacja usługi:

„ CENTRUM BAJKI”

  1. Trasa : Zawoja – Skawica – Pacanów,

Ilość wyjazdów : 1

Ilość km. : 672

Ilość grup : 2

Ilość osób w grupie : 20

Transport : 2 busy lub 1 autokar

Okres realizacji usługi – 01.06.2019r. do 31.12.2020r.

Ciepły posiłek – 40 osób

Suchy prowiant + napój – 40 osób

Bilety wstępu do zoo – 40 osób

Ubezpieczenie – 40 osób

Usługa przewidziana jest od podpisania umowy od 01.05.2019r. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku Vat. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Prosimy o wskazanie całkowitego kosztu usługi. Odpowiedz prosimy przesyłać w terminie do 15.04.2019r. drogą elektroniczną na adres : kierownik@gops-zawoja.pl lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580 34-222 Zawoja z dopiskiem „ szacowanie wartości zamówienia – organizacja wycieczek tematycznych dla uczestników projektu Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu”.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi