Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szacowanie wartości zamówienia

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o przedstawienie całkowitego kosztu usługi – warsztaty „ poznajemy zawody świata” dla uczestników projektu Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu.

Ilość warsztatów : 5

Ilość godzin warsztatu : 40

Ilość grup : 2

Ilość osób w grupie – do 15

Okres realizacji usługi – 01.06.2019r. do 31.12.2020r.

Miejsce realizacji usługi : Gmina Zawoja

Usługa przewidziana jest do podpisania umowy od 01.06.2019r. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku Vat. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Prosimy o wskazanie całkowitego kosztu usługi. Odpowiedz prosimy przesyłać w terminie do 15.04.2019r. drogą elektroniczną na adres : kierownik@gops-zawoja.pl lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580 34-222 Zawoja z dopiskiem „ szacowanie wartości zamówienia poznajemy zawody świata”.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi