Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szacowanie wartości zamówienia

Usługa transportowa obejmująca trasę Zawoja – Kraków dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o przedstawienie całkowitego kosztu usługi – usługa transportowa dla uczestników projektu Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu.

Specyfikacja usługi:

  1. Trasa : Zawoja – Kraków, Kraków – Zawoja

Ilość wyjazdów : 6

Ilość km. : 780

Ilość osób w grupie – 15

Okres realizacji usługi – 01.06.2019r. do 31.12.2020r.

2. Trasa : Zawoja – Sucha Beskidzka

Ilość wyjazdów : 9

Ilość km. : 360

Ilość osób w grupie – 15

Okres realizacji usługi – 01.06.2019r. do 31.12.2020r.

Usługa przewidziana jest od podpisania umowy od 01.05.2019r. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku Vat. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Prosimy o wskazanie całkowitego kosztu usługi. Odpowiedz prosimy przesyłać w terminie do 15.04.2019r. drogą elektroniczną na adres : kierownik@gops-zawoja.pl lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580 34-222 Zawoja z dopiskiem „ szacowanie wartości zamówienia – usługa transportowa dla uczestników projektu Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi