Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szacowanie wartości zamówienia

Warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców typu : szkoła dla rodziców dla uczestników projektu „ Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o przedstawienie całkowitego kosztu usługi – warsztaty kompetencji wychowawczych typu szkoła dla rodziców dla uczestników projektu Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu.

Forma usługi : warsztaty

Ilość edycji : 3

Ilość godzin dydaktycznych : 120

Ilość osób w grupie – 10

Wymagania :

 1. Posiadanie certyfikatu trenera programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

 2. 5-letnia praktyka w realizacji programu

Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

 • aktywne, wspierające słuchanie,

 • motywowanie dziecka do współdziałania,

 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,

 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,

 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,

 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt,

 • pragnienie akceptacji,

 • potrzeba decydowania o sobie,

 • przedwczesne zainteresowanie seksem,

 • narkotyki,

 • niebezpieczeństwo mediów.

Usługa przewidziana jest do podpisania umowy od 01.05.2019r. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku Vat. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Prosimy o wskazanie całkowitego kosztu usługi. Odpowiedz prosimy przesyłać w terminie do 15.04.2019r. drogą elektroniczną na adres : kierownik@gops-zawoja.pl lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580 34-222 Zawoja z dopiskiem „ szacowanie wartości zamówienia warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców i wychowawców

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi