Zadanie 13.1.2.1

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

w Gminie Zawoja

 

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 66 963,00zł 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 66 963,00zł

 

Flaga i godło RP

 

Opis programu

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art.17 ust.1  oraz w art.18 ust.1 tj.:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • dożywianie dzieci;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • płacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej