ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł

Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2019 r poz. 2019 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zawoi, których wartość szacunkowa jest niższa niż
130 000 zł,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usługi asystenta rodziny.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Realizację usług – asystenta rodziny, którego głównym zadaniem będzie wsparcie
  i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny, zgodnie z art 15 ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Zakres wykonywanych usług:

 • Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę zrodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m. in. będzie:‐ współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

  ‐ pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,

  ‐ pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

  ‐ merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

  ‐ pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

  ‐ motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,

 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny do GOPS,

 • Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.),

 • Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8:00 a 21:00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 8:00 a 21:00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy w wymiarze nieprzekraczającym 100 godzin miesięcznie – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania:

Wymagania koniecznie:

 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny

f) wykształcenie;

• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

praca socjalna

• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność ,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) prawo jazdy kat. ,,B’’ i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

 

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne

4. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu oceny spełniania warunków udziału postępowaniu:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

   

  oraz:

   

  a) CV,

  b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe, kwalifikacje zawodowe

  c) certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

  d) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

  e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny

  f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne

  przestępstwo skarbowe,

  h) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz

  władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

  i) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy

  taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

5. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:

Cena oferty brutto za h -100%

 • Liczba miejsc: 1

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 • Termin realizacji :05.01.2022-31.12.2022

6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego oraz sprawach proceduralnych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawoi.

7. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 715 – 1515.

8. Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i uprawnienia, cenę za jedną godzinę usługi prosimy kierować na adres e-mail Zamawiającego: kadry@gops-zawoja.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 – dziennik podawczy – do dnia 04.01.2022 r.

 • Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą.

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m. in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zamówienia ofertowego stanowi:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – klauzula informacyjna

 

 

 

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Joanna Dyrcz

Do pobrania: