Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000,00 złotych.

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI W ROKU 2022

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl

Adres poczty elektronicznej: kadry@gops-zawoja.pl

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Inspektor Marta Paleczny tel. 798823727

3. Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.30, piątek w godzinach od 7.00 do 13.00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Realizacja dostaw środków czystości do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
w 2022 r.

2. Ilości wskazane w formularzu ofertowym mają jedynie charakter szacunkowy.

3. Zamówienia będą realizowane średnio raz na kwartał w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie na podstawie pisemnego zapotrzebowania, zawierającego nazwę i ilość towaru przesłanego Wykonawcy drogą mailową lub zgłoszonego telefonicznie.

5. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby zamawiającego: GOPS w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

6. Wszystkie materiały biurowe objęte zamówieniem muszą być produktami nowymi, oryginalnymi – wyprodukowanymi i zapakowanymi w opakowania jednostkowe lub zbiorcze przez wytwórcę zaoferowanego towaru.

7. Wykonawca w cenie oferty winien zawrzeć wszystkie koszty związane z cyklicznymi dostawami (transport, rozładunek i wniesienie) do pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawoi.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę tj. załącznik nr 1 należy złożyć do dnia 21.01.2022 r. do godz. 09:00

 

Dopuszcza się złożenie oferty :

– pocztą elektroniczną na adres: kadry@gops-zawoja.pl

– pocztą tradycyjną lub w drodze bezpośredniego doręczenia na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-222 Zawoja 1580

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERT: najniższa cena

 Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.

  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą.

  • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m. in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zamówienia ofertowego stanowi:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – klauzula informacyjna

Do pobrania: