ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Sporządzone zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja – realizator projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zawoi – Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl , www.zawoja.ug.pl

Adres poczty elektronicznej: kierownik@gops-zawoja.pl

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Kierownik GOPS Zawoja – Joanna Dyrcz tel. 503166 419

3. Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.30, piątek  od 7.00 do 13.00

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.gops-zawoja.pl, www.zawoja.ug.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla uczestników w Domu Opieki Dziennej w Zawoi przez fizjoterapeutę.  Świadczenie usług odbywać  się będzie w Domu Opieki Dziennej w Zawoi  w wymiarze:

2019 rok –   175 h na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej

b) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

 1. Dokonywanie oceny stanu uczestnika Domu Opieki Dziennej w Zawoi, która ma być                              poddawana zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonywanie badań czynnościowych,                              niezbędnych do programowania i kontrolowania procesu fizjoterapii.
 2. Programowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym masażu i stosowanie      metod fizjoterapii.
 3. Prowadzenie dokumentacji fizjoterapii.
 4. Kontrolowanie efektywności procesu fizjoterapii.
 5. Prowadzenie działalności profilaktycznej, polegającej na kierowaniu i popularyzowaniu                           zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w wieku 60+ w celu zapobiegania niepełnosprawności,
 6. sporządzanie opinii odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz                      przebiegu procesu fizjoterapii.

c) Kod CPV: Usługi fizjoterapii – 85142100-7

 

d) Wykonawca musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

–  prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015r o zawodzie fizjoterapeuty,

– ma pełną zdolność do czynności prawnych;

– stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty,

– wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu                             fizjoterapeuty;

– swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

– posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, potwierdzający kwalifikacje:

 • rozpoczął po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskał tytuł licencja-ta lub magistra na tym kierunku;
 • rozpoczął przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskał tytuł magistra na tym kierunku;
 • rozpoczął przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskał tytuł magistra oraz ukończył specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej;
 • rozpoczął przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskał tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończył w ramach studiów 7dwuletniąspecjalizacjęz zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej;
 • rozpoczął przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskał tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3– miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu;
 • ukończył przed dniem wejścia w życie ustawy szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskał tytuł zawodowy technik fizjoterapii

lub

 

potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub

lub

potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wydany w państwie innym niż państwo wskazane w lit. b, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań będzie na podstawie kopi dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań z lit. d)  oraz oświadczania stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o spełnieniu wymagań przez Wykonawcę,                                      o których mowa w pkt d) powyżej, odnosi się to zarówno do Wykonawców, którzy samodzielnie będą realizować zamówienie jak również do osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

 

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – 01 maj 2019 roku

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – 31 grudnia 2019 roku

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.

4.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert wariantowych ani częściowych.

5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia.

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

OFERTA NA OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – Fizjoterapeuta w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

12. Oferty należy składać do dnia: 29.04.2019r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 29.04.2019r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

14. Celem wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż nie podlega on wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia (Załącznik nr 3).

ROZDZIAŁ VI OCENA OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A) Cena – 60%

B) Wiedza i doświadczenie  – 20%

C) Klauzula społeczna – 20 %

 

Ad. A) KRYTERIUM CENA

W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:

                            Cmin.

          Pbad.C   = ———– x  60

                            Cbad.

gdzie:

 

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie brutto za 1 godzinę wykonania zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy będzie liczone jako iloczyn wynagrodzenia brutto  za 1 godzinę i ilości godzin faktycznego wykonywania zamówienia. Cena musi obejmować  wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę                         z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową                            i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Ad. B) KRYTERIUM WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

 1. W ramach kryterium „Wiedza i doświadczenie” Zamawiający przyzna punkty na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 4 Karta oceny kandydata do niniejszego zapytania ofertowego.

               Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 20 punktów

Ad. C) KRYTERIUM KLAUZULI SPOŁECZNEJ

 

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający przyzna 20 punktów niezależnie od tego czy Wykonawca spełni jeden z warunków spełnienia klauzuli społecznej czy spełni obydwa, tj. będąc podmiotem ekonomii społecznej zatrudni przy realizacji zamówienia osobę posiadającą status osoby bezrobotnej. W obydwu przypadkach Zamawiający przyzna 20 punktów.

Za spełnienie klauzuli społecznej Zamawiający uzna sytuację, gdy:

1) Wykonawca zatrudni przy realizacji zamówienia osobę posiadającą status osoby bezrobotnej                        w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

2) Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej, o którym mowa w punkcie Ad. C) 2) poniżej. Zamawiający wymaga dla spełnienia klauzuli społecznej posiadania przez Wykonawcę statusu podmiotu ekonomii społecznej przez cały okres trwania umowy z Zamawiającym.

 

 

Ad. C) 1)

 1. W ramach kryterium społecznego Zamawiający uwzględniając klauzulę społeczną zawartą w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych przyzna punkty dla Wykonawcy, który zatrudni przy realizacji zamówienia osobę posiadającą status osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. W przypadku gdy Wykonawca zatrudni przy realizacji tego zamówienia osobę posiadającą status osoby bezrobotnej, zatrudnienie powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy z Zamawiającym (do 31 grudnia 2019r), a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego.
 3. Spełnienie kryterium społecznego nastąpi w przypadku zatrudnienia nowego pracownika posiadającego status osoby bezrobotnej – skierowanie już zatrudnionego pracownika, który bezpośrednio przed zatrudnieniem u Wykonawcy posiadał status osoby bezrobotnej nie stanowi spełnienia tego kryterium.
 4. W przypadku gdy Wykonawca zatrudni przy realizacji zamówienia osobę posiadającą status osoby bezrobotnej, w celu spełnienia kryterium społecznego powinien przedłożyć do zamówienia dokumenty z Urzędu Pracy dotyczące bezrobotnego, którego zamierza zatrudnić przy realizacji zamówienia świadczące o możliwości jego zatrudnienia przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zatrudnił tą osobę bezrobotną w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym.
 5. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania tej osoby przez cały czas trwania umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdym czasie obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia ww. osoby, w szczególności poprzez przedłożenie umowy o pracę oraz dokumentów poświadczających status osoby zatrudnionej przed dniem jej zatrudnienia. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia tej osoby (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych.

Ad. C) 2)

 1. Podmiotem ekonomii społecznej jest:

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651,z późn. zm.);

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

i) CIS i KIS; (centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, posiadające aktualny wpis do rejestru KIS lub CIS prowadzonego przez właściwego wojewodę)

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; (zakład aktywności zawodowej i warsztat aktywności zawodowej),

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.);

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź, dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 1. Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

• osób bezrobotnych lub

• osób z niepełnosprawnościami, lub

• osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub

• osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lubn zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

 1. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należą w szczególności:

i) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

ii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

iii) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30;

iv) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30;

v) usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

vi) usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

– praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;

– pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej

– pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;

vii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

viii) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

ix) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie większa niż 12.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

P bad. = Pbad C. + Pbad WiD + Pbad KS

gdzie:

 

P bad – łączna suma punktów przyznanych ofercie

P bad C. – liczba punktów uzyskanych z kryterium „cena”

Pbad WiD – liczba punktów uzyskanych z kryterium „Wiedza i doświadczenie”

Pbad KS – liczba punktów uzyskanych z kryterium „Klauzula społeczna:

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

ROZDZIAŁ VII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa                          w  pkt. 2), po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „ Zamówienia publiczne” i „Zapytania ofertowe”

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

IX. Informacja w zakresie możliwości  składania ofert wariantowych

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

X. Informacja w zakresie możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

XI. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacje o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego                            www.gops-zawoja.pl, www.zawoja.ug.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XII. Wykonawca w treści przekazanej oferty winien wskazać cenę jaką proponuję za wykonanie                  przedmiotu zamówienia oraz załączyć do niej wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym informacje i dokumenty.

XIII. Zamawiający w toku procedury udzielenia zamówienia a najpóźniej do dnia otwarcia ofert ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zamawiający publikuje informacje o zmianie odpowiednio do publikacji zapytania ofertowego.

XIV. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, jeżeli:

(1) okaże się, że posiadane przez niego środki nie wystarczą, aby sfinansować realizację zamawianej usługi

(2) zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby negatywne dla                                   Zamawiającego skutki, w tym konieczność zwrotu przekazanych Zamawiającemu środków publicznych,

(3) na skutek niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego okoliczności                 realizacja zamówionej, usługi  nie leży w interesie Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający może                     unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn jego unieważnienia.

XV. 1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:

a. Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zapytania                ofertowego,

b. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania                    ofertowego oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w pkt. III                      litera d) Zapytania ofertowego.

c. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty. Brak podpisanych oświadczeń, stanowiących integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty. W sytuacji nieprzedłożenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w rozdziale III, Zamawiający dokona wezwania Wykonawcy do ich przedłożenia w terminie maksymalnie 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający odrzuci ofertę.

XVI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,                              z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

b) Opóźnień Zamawiającego w zakresie realizacji projektu;

c) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

d) Rezygnacji z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe,                                          w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań.

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności, będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;

c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

FORMULARZ OFERTOWY                           Załącznik nr 1

 1. DANE OFERENTA

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

Adres

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail

 

2. Wycena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Naboru na stanowisko fizjoterapeuty w Domu Opieki Dziennej w Zawoi oświadczam, że wyceniam realizację usługi na następującą kwotę:

USŁUGA

Jednostka miary

Liczba

Cena za jednostkę (zł)

1

2

3

4

Pełnienie obowiązków na stanowisku

fizjoterapeuty

Godzina

(60 minut)

       1

…………

W załączeniu do oferty przedstawiam ………… certyfikatów/ zaświadczeń o ukończonych kursach przez fizjoterapeutę  …………………………..………(imię, nazwisko).

W/w fizjoterapeuta posiada wykształcenie ………………………….

Spełniam klauzulę społeczną, gdyż:

1) zatrudnię przy realizacji zamówienia osobę posiadającą status osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, lub

2) jestem podmiotem ekonomii społecznej*, lub

3) nie spełniam klauzuli społecznej*

*niewłaściwe skreślić,

Oświadczam, że:

1) powyższa wycena obejmuje wszystkie składniki jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją umowy,

2) zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym

3) zapoznałem się z Zapytaniem ofertowych oraz załącznikami do niego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz oświadczam, ze spełniam wszystkie warunki w nim zawarte,

4) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w treści Zapytania ofertowego.

5) w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

…………………………………………………..                …………………………….…………………………
               data, miejscowość                                          podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

 

                                    OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

Adres

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail

 

 

Oświadczam, że będę osobiście wykonywał przedmiot umowy i *:

–  posiadam prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015r o zawodzie fizjoterapeuty,

– mam pełną zdolność do czynności prawnych;

– stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty,

– wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

– swoim dotychczasowym zachowaniem daję rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

– posiadam dyplom, świadectwo lub inny dokument, potwierdzający kwalifikacje zgodnie z ustawą o zawodzie terapeuty

 

Nie będę osobiście wykonywał umowy a osoba która będzie wykonywała w moim imieniu przedmiot umowy *:

spełnia wszystkie warunki wymienione wyżej w tiret 1 do 6 oświadczenia,

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb                        niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.                  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późń. zm.).

5. Jestem zaangażowany/a / nie jestem zaangażowany/a* zawodowo w realizację innych projektów                     finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym       środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów.

6. Łączny czas zaangażowania we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych                   podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………….. ……………………………………………………………………..

       data, miejscowość                                     podpis Wykonawcy

 

załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

WYKONAWCA

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

Adres

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, gdzie za powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami                   upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. …………………………….………………………
                      data, miejscowość                   podpis Wykonawcy

 

 

załącznik nr 4

KARTA OCENY KANDYDATA

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Skala przyznawania punktów

Maksymalna liczba punktów

Ocena uzyskana

1.

Przygotowanie zawodowe

 

Kryterium będzie oceniane na podstawie posiadanego wykształcenia oraz ukończonych specjalistycznych kursów zawodowych poświadczonych certyfikatem/ zaświadczeniem,

– 10 pkt – fizjoterapeuta posiadający wykształcenie wyższe

– 6 pkt –– fizjoterapeuta posiadający wykształcenie średnie

– 2 pkt – za każdy posiadany certyfikat/ zaświadczenie ukończonych kursów zawodowych,  przy czym maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać za ukończone specjalistyczne kursy zawodowe, wynosi 10.

20

SUMA PUNKTÓW

20

 

Do pobrania:

– Pobierz wszystkie załączniki