Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2023 roku, których przedmiotem będzie realizacja usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla około 5 osób bezdomnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn ( +/- 2 osoby) w postaci:

  1. zapewnienia schroniska wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja.
  2. Noclegowni dla bezdomnych
  3. Ogrzewalni dla bezdomnych

Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywać się na podstawie skierowania (ogrzewalnia, noclegownia) albo indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Decyzje zawierać będą: Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

W złożonej ofercie należy podać:

a) Ceny za dzień usługi stanowiącej przedmiot zapytania

b) całkowitą liczbę miejsc przygotowanych na okres zimy w Państwa Ośrodku,

c) informację czy Państwa placówka zawierała już w przeszłości umowy na świadczenie usług schronienia dla gmin,

d) oświadczenie, że spełniają Państwo wszystkie warunki ustawowe prowadzenia działalności, w tym warunki z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896ze zm.)

W przypadku zawarcia umowy na realizację usługi, wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo w przypadku umieszczenia osoby bezdomnej w określonej placówce. Zamawiający nie dopuszcza płatności ryczałtowych za gotowość do przyjęcia osób do placówki, a jedynie za faktycznie przyjęte do placówki osoby – stosownie do czasu pobytu.

Kryterium wyboru stanowić będzie cena, przy założeniu, że spełniają Państwo wymagania wskazane wyżej w punktach c) i d) .

Ofertę należy składać wraz z załącznikiem nr 1 w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 24.11.2022r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi

Załącznik nr 1 – oświadczenie podmiotu składającego ofertę

Załącznik nr 1

Oświadczenie

  1. (Podmiot) ………………………. (adres)……….wpisanym do KRS…………….. REGON: ………………. NIP: …………….oświadcza że spełnia standardy podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych są zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896 ze zm.)

………………………………………….

/podpis osoby uprawnionej /

Obecnie posiadamy :

Schronisko dla bezdomnych – liczba miejsc…………….

Noclegownia – liczba miejsc …………………………..

Ogrzewalnia – liczba miejsc ……………

(Podmiot)……………………… prowadzi działalność na rzecz osób bezdomnych od……

Liczba gmin z którymi podpisane są umowy o współpracy……………

………………………………………….

/podpis i pieczątka osoby uprawnionej/

Do pobrania: