ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000,00 zł

Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2019 r poz.2019 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zawoi, których wartość szacunkowa jest niższa niż
130 000,00 zł, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających wsparcia psychiatrycznego.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Realizację usług w zakresie wsparcia psychiatrycznego w okresie 05.01.2022 r.- 31.12.2022 r.
 • Udzielanie pomocy w zakresie wsparcia psychiatrycznego osobom i rodzinom dotkniętym kryzysem psychicznym w rodzinie oraz osobom i rodzinom będących
  w kryzysie i wymagających wsparcia psychiatrycznego.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji klientów korzystających z porady/konsultacji/wsparcia psychiatrycznego.

2. Informacje dotyczące usług porad/konsultacji psychiatrycznych:

 • Przewidywana liczba osób – do 10 osób podczas jednego dyżuru /dopuszcza się zmienną liczbę osób na świadczone usługi – uzależnione jest to indywidualnymi potrzebami mieszkańców wymagających wsparcia;
 • Przewidywana liczba godzin do zrealizowania w okresie trwania umowy– do 60 godz.;
 • Dni i godziny pracy – usługi świadczone w dni robocze, średnio 1 raz w miesiącu
  w terminie uzgodnionym ze Zlecającym;
 • Miejsce wykonywania usługi: – Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny Zawoja ;

(w cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją usługi w tym koszt każdorazowego dojazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi)

3. Zakres wykonywanych usług – Usługi obejmują pomoc w zakresie wsparcia psychiatrycznego które obejmują:

 1. Prowadzenie konsultacji klientów zgłaszających się o pomoc i wsparcie.
 2. Diagnoza osób zgłaszających się w sytuacji kryzysowej.
 3. Udzielanie wsparcia dla osób z chorobą psychiczną.
 4. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 6. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 7. Współpraca z Sądem w zakresie prowadzonych postępowań działań z osobami
  i rodzinami z problemem uzależnienia i chorobą psychiczną.
 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z osobą/ rodziną.
 9. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 10. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają wykształcenie medyczne potwierdzone stosownymi dokumentami, umiejętności, uprawnienia oraz doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym:
 • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku lekarskim w zakresie związanym z świadczonymi usługami,
 • co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie w realizacji usług psychiatrycznych potwierdzone referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi;

 • dostarczą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z podanymi niżej wymogami.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu oceny spełniania warunków udziału postępowaniu:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 • CV Oferenta (z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe, szkolenia oraz przebieg pracy zawodowej potwierdzony referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów)

6. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:

Cena oferty za h -100%

 • Liczba miejsc: 1
 • Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie
 • Termin realizacji : 05.01.2022 r.-31.12.2022 r.

7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego oraz sprawach proceduralnych – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

8. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 715 – 1515.

9. Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i uprawnienia, łączną cenę brutto za całą ofertę oraz cenę za jedną godzinę usługi/poradnictwa  prosimy kierować na adres e-mail Zamawiającego: kadry@gops-zawoja.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 – dziennik podawczy do dnia 04.01.2022 r.

 • Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą.
 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m. in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zamówienia ofertowego stanowi:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy

2. Klauzula informacyjna

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Joanna Dyrcz

 

Do pobrania: