ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000,00 zł

Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2019 r poz. 2019 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zawoi, których wartość szacunkowa jest niższa niż
130 000,00 zł, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających wsparcia terapeutycznego z zakresu terapii uzależnień od alkoholu.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Realizację usług z zakresu terapii uzależnień w okresie 05.01.2022 r. -31.12.2022 r.
 • Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu oraz osobom i rodzinom będących w kryzysie i wymagających wsparcia terapeutycznego w obszarze uzależnień.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji klientów korzystających z porady/konsultacji/wsparcia terapeutycznego.

2. Informacje dotyczące usług porad/konsultacji z zakresu terapii uzależnień:

 • Przewidywana liczba osób – do 5 osób podczas jednego dyżuru /dopuszcza się zmienną liczbę osób na świadczone usługi – uzależnione jest to indywidualnymi potrzebami mieszkańców wymagających wsparcia terapeutycznego oraz pracy ośrodka pomocy społecznej;
 • Przewidywana liczba godzin świadczenia usług w okresie trwania umowy– do 120 h
 • Dni i godziny pracy – usługi świadczone w dni robocze, 2 razy w miesiącu po 5 godz. ;
 • Miejsce wykonywania usługi: – Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny Zawoja ;

(w cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją usługi w tym koszt każdorazowego dojazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi)

3. Zakres wykonywanych usług – Usługi obejmują pomoc:

Świadczenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie terapii uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, w szczególności pomoc i wsparcie:

 • osobom i rodzinom, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, bez względu na dochód;

 • udzielanie porad na rzecz mieszkańców gminy Zawoja znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu
  i wymagających wsparcia terapeutycznego;

 • Zapewnienie pomocy terapeutycznej w formie konsultacji indywidualnych dla osób doświadczających kryzysów życiowych związanych z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc w zakresie terapii uzależnień będzie kierowana do osób:

 • młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem;

 • doświadczających przemocy w rodzinie w związku z występowaniem problemu alkoholowego, szukających pomocy i wsparcia w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;

 • stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie.

 

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają wykształcenie w zakresie terapii uzależnień potwierdzone stosownymi dokumentami, umiejętności, uprawnienia oraz doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym:
 • Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub inne oraz certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
 • Co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie w realizacji usług psychologicznych potwierdzone referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi;

 • Dostarczą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z podanymi niżej wymogami.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu oceny spełniania warunków udziału postępowaniu:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 • CV Oferenta (z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe, szkolenia oraz przebieg pracy zawodowej potwierdzony referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów)

6. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:

Cena oferty za h -100%

 • Liczba miejsc: 1
 • Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie
 • Termin realizacji : 05.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego oraz sprawach proceduralnych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

8. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 715 – 1515.

9. Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i uprawnienia, cenę za jedną godzinę usługi/poradnictwa  prosimy kierować na adres e-mail Zamawiającego: kadry@gops-zawoja.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 – dziennik podawczy do dnia 04.01.2022 r.

 • Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą.
 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m. in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zamówienia ofertowego stanowi:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy

2. Załacznik nr 2 – Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Joanna Dyrcz

Do pobrania: