GOPS/AON/2/2022/u

Uczestnicy postępowania

GOPS/AON/2/2022

ZAWIADOMIENIE 


o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”- II Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 255 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w całości, z uwagi na to, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 13.06.2022r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”- II. Zgodnie z obowiązującymi w chwili wszczynania postępowania wytycznymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Polityki Społecznej przekazanymi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi pismem nr WP-I.955.3.2.2021 z dnia 31.12.2021 r. przedmiotowe zamówienie należało traktować jako zamówienie publiczne, co wiązało się z koniecznością wyłonienia wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (w tym przypadku – w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy). Jak wiadomo założeniem i głównym celem programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, co zwiększyć ma szanse tych osób w prowadzeniu bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Zgodnie z założeniem – zakres usług asystencji osobistej ma być ściśle dostosowana do potrzeby osoby niepełnosprawnej, a sama usługa przez nią kierowana.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonał analizy zasadności dalszego procedowania postępowania i uznał, iż nie leży w interesie publicznym głównych zainteresowanych tj. osób niepełnosprawnych wyłonienie wykonawcy w postępowaniu publicznym. Podstawowym aspektem przesądzającym o unieważnieniu jest fakt dysponowania przez Zamawiającego oświadczeniami uczestników Programu, w których wskazali potencjalnych opiekunów/ asystentów z jakimi chcieliby współpracować, jak również pismo znak WP-I.955.2.65.2022 Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie datowane na dzień 14.06.2022r. (poparte pismem Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych) Zgodnie z przywołanym pismem: „Przepisy dotyczące zamówień publicznych nie znajdą zastosowania do powierzenia realizacji usług asystenta/opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej w okolicznościach, w których zasady i warunki wyboru asystentów /opiekunów określone we właściwych regulacjach, służyć będą wyłącznie ocenie kompetencji asystentów do realizacji powierzonych im zadań, a ich charakter wyłączy możliwość zorganizowania konkurencyjnego postępowania, opartego na ocenie kryteriów udzielania zamówienia. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, gdy w systemie wyboru asystentów osób niepełnosprawnych instytucja zamawiająca akceptować będzie wszystkich wykonawców, którzy spełniają ustalone wymogi dopuszczające kandydata do świadczenia usług. Powyższe aktualizuje się w okolicznościach, gdy wybór asystenta osoby niepełnosprawnej dokonywany jest przez wskazanie przez osobę niepełnosprawną, a rolą instytucji realizującej program jest wyłącznie weryfikacja posiadanych przez kandydatów określonych kompetencji”.

Najważniejszym argumentem przesądzającym o unieważnieniu przedmiotowego postępowania jest w/w pismo, jakie Zamawiający otrzymał w dniu 15.06.2022r. (czyli po wszczęciu przedmiotowego postępowania, które nastąpiło w dniu 13.06.2022r.), z treści którego wynika, że do wyboru asystenta osoby niepełnosprawnej „ze wskazania” nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, co stanowi zupełne odejście od wskazania zawartego w pierwotnym piśmie Wojewody  nr  WP-I.955.3.2.2021. Jak wskazuje „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza, Warszawa 2021 :„W przeciwieństwie do klauzuli rebus sic stantibus z art. 3571 Kc zmiana okoliczności nie musi być nadzwyczajna, czyli nie musi być spowodowana niezwykłymi okolicznościami, które rzadko się zdarzają, są wyjątkowe, niezwykłe. Obowiązek unieważnienia postępowania uzależniony jest od tego, by zmiana okoliczności była istotna (w znaczeniu: duża, znaczna) (…)Ponadto zmiana okoliczności musi faktycznie zaistnieć, nie wystarczy tylko możliwość jej zaistnienia (…)Zmiana okoliczności musi powodować upadek potrzeby udzielenia zamówienia lub kontynuowania postępowania w świetle interesu publicznego. Za interes publiczny uznaje się przede wszystkim korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego.

Niewątpliwie w przedmiotowej sprawie interes publiczny nie przemawia za udzieleniem zamówienia podmiotom innym, niż imiennie i wprost wskazane przez osoby niepełnosprawne jako ich osoby zaufane, z którymi podopieczni chcieliby pracować w ramach asystencji. Taka jest bowiem idea udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym aby to mogły być osoby posiadające zaufanie podopiecznych, a nadto takie uprawnienie dla osób niepełnosprawnych wskazania opiekunów/asystentów przewidują wprost zapisy Programu.  Zamawiający wskutek pierwotnej interpretacji Wojewody z daty 31.12.2021 r. ogłaszając przetarg de facto pozbawił osoby niepełnosprawne możliwości skorzystania z uprawnienia gwarantowanego w Programie, podjęcia współpracy ze wskazaną osobą opiekuna. Interes publiczny przemawia za tym, aby Program realizowany był zgodnie z jego założeniami, z zachowaniem praw jego beneficjentów, w tym do wyboru osoby opiekuna/asystenta.

Z racji tego, że w trakcie prowadzenia przedmiotowego postępowania wystąpiła istotna zmiana okoliczności (czego nie można było wcześniej przewidzieć) Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które nie leży w interesie publicznym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

Do pobrania: