GOPS/AON/2/2021/w

Uczestnicy postępowania

GOPS/AON/2/2021

ZAWIADOMIENIE 


o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r.- II w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2, gdzie kryteriami oceny ofert są: cena- 60 %, doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – 40 %, za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty:

 

Dla Części nr 1 zamówienia: Pani Beata Chowaniak, 34-222 Zawoja 2006– przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów;

Dla Części nr 2 zamówienia: Pani Magdalena Bury, Stryszawa 403 B, 34-205 Stryszawa – przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 80 punktów;

Dla Części nr 3 zamówienia: Pani Edyta Pyka, ul. Orkana 22 B, 34-220 Maków Podhalański –– przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów;

 

W/w Wykonawcy dla wskazanych części złożyli niepodlegającą odrzuceniu oferty, które spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferty Wykonawców uzyskały  najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert spośród ofert w postępowaniu dla danej części. Wykonawcy wykazali  spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ:

Oprócz ofert wyżej wymienionych nie wpłynęły żadne oferty.

Termin podpisania umów ustala się na dzień 17.09.2021r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

Do pobrania: