Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Wstęp Deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gops-zawoja.pl.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi (w skrócie GOPS Zawoja):

Telefon: +48 033 877-50-49, 033 877-66-60
E-mail: gopszawoja@ug.pl
Adres korespondencyjny: Zawoja 1580, 34-222 Zawoja

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.gops-zawoja.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-25.

Strona internetowa www.gops-zawoja.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOPS Zawoja,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOPS Zawoja.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  GOPS.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-27.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Pani Klaudia Smyrak, e-mail: k.smyrak@gops-zawoja.pl, telefon: 33 8775-049 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi:

 • (siedziba ośrodek zdrowia) Zawoja 1580,  34–222 Zawoja

spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • Wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi jest możliwe jedynie na poziomie parteru. W budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zapewnione jest informowanie na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny. Tablice informacyjne z oznakowaniem kierunków poruszania się. W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie ma możliwości zapewnienia obsługi osób niepełnosprawnych.
 • Korytarze na parterze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak windy. 3)
 • Brak pochylni ruchomej
 • Przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępne są miejsca parkingowe, nie są jednak wyznaczone stanowiska dla osób niepełnosprawnych. W związku z potrzebą dostosowania warunków lokalowych budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną złożone stosowne wnioski o rozważenie możliwości założenia windy oraz wyznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp alternatywny

Dostępność do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie jest możliwa na poziomie parteru.

Przed wejściem do budynku, jeżeli zachodzi taka potrzeba, strona dzwoniąc pod numer telefonu 33/8775-049 informuje o swojej obecności. Pracownik tutejszego Ośrodka bezzwłocznie udaje się do klienta ustalając w jakim celu przybył i jaką sprawę chce załatwić, po czym powiadamia właściwego pracownika, który udaje się do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • Zapewnienie komunikacji z GOPS na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Do pobrania: