STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI


I. Postanowienie ogólne

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Zawoja powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie:

 • Uchwały Rady Gminy w Zawoi Nr X/48/90 z dnia 02 marca 1990 roku 
 • przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Zawoja .

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Zawoi nr 1580.

4. Ośrodek używa pieczęci prostokątnej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-222 Zawoja 1580, woj.                 małopolskie – tel. 33 8776 660, tel/fax 33 8775 049

5. Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej sprawuje Wójt Gminy Zawoja.

II. Przedmiot działalności

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości i podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

7. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych jako zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

8. Zakres działania Ośrodka określają:

 • w zakresie zadań własnych, własnych o charakterze obowiazkowym oraz zadań zleconych gminie – ustawa o pomocy społecznej
 • w zakresie świadczeń rodzinnych – ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • w zakresie funduszu alimentacyjnego – ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

9. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń 
 • pracą socjalną
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych 
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb